Cargando...
 
Laudes dictats
Data entre: i
Tipus:
Classe:
Objecte:
Sentit:
Quantia:
Data Tipus Árbrito/a Classe Objecte Resum Quantia Sentit Fitxer
2024-04-03 Dret Ginés Martinez Costa Treball associat Liquidació per baixa o expulsió El demandant era soci-treballador de la cooperativa (25/10/2021), i va ser expulsat per acord de consell rector (24/06/2022), sent el motiu de l'expulsió els incompliments reiterats de les seues obligacions com a soci enfront de la cooperativa, considerades com faltes greus. En l'última liquidació al soci (juny de 2022), es van incloure les despeses ocasionades per les gestions de recuperació del vehicle conduït pel soci i posada a punt d'este, abandonat a Itàlia, després de la pertinent denúncia per no poder contactar amb el soci. Les liquidacions dels acomptes societaris, notificades al soci mensualment, des del mes de desembre de 2021 van ser negatives, generant un deute, de 16.500 euros, a les quals cal afegir el cost de recuperació del vehicle, suposant un total de 19.152,52 euros. El demandat s'oposa a esta reclamació argumentat la seua impossibilitat de complir amb la seua obligació de pagament degut a una causa de força major: la seua detenció i ingrés arbitrari a la presó a Itàlia. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2024-01-10 Dret Ginés Martínez Costa Treball associat Altres assumptes El demandant era soci-treballador de la cooperativa (12/03/2021), i va ser expulsat per acord de consell rector (28/05/2021), sent el motiu de l'expulsió els incompliments reiterats de les obligacions de soci enfront de la cooperativa, considerades com faltes greus. El soci només va tindre una única liquidació dels acomptes societaris (maig 2021) que va ser amb resultat negatiu, generant el deute objecte de reclamació de la demanda. El fet fonamental de l'expulsió és a conseqüència de la situació en què el vehicle que conduïa el soci va ser interceptat i bloquejat en dependències de la Guàrdia Civil en la duana de Jonquera, obrint-se un expedient judicial per la possible comissió d'un delicte relacionat amb el tràfic de substàncies il·legals. La cooperativa va haver de realitzar les gestions per a desbloquejar el vehicle. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2023-11-02 Dret María José Senent Vidal Treball associat Liquidació per baixa o expulsió El demandant va presentar a la cooperativa la seua baixa voluntària com a soci el 31/12/2017. Segons el demandant, la seua baixa és justificada a l'efecte de liquidació i reembossament perquè la cooperativa no va complir amb el termini per a qualificar la baixa en un altre sentit (3 mesos). La cooperativa li va entregar el document de la liquidació de capital, amb la qual el demandant no està conforme, el 21/01/2019. En ell es distingeixen aportacions obligatòria, voluntària i extraordinària “voluntària especial”. El punt crucial de la reclamació és el lliurament, a més de les aportacions que consten en la liquidació realitzada per la cooperativa, de 3.500 € en concepte de “aportació per gestió de documents” (suposadament, per a l'adquisició d'una nova targeta de transport que complira els requisits d'antiguitat de la flota), import que -en opinió del demandant- ha de tindre la consideració d'aportació voluntària al capital en virtut de norma estatutària. Al juny de 2019 el demandant va presentar una reclamació extrajudicial a través de l'ICAV, de la qual no ha obtingut resposta Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2023-09-29 Dret Alberto Cardaba Pérez Treball associat Altres assumptes El demandant era soci-treballador de la cooperativa (21/10/2021), i va ser expulsat per acord de consell rector (04/03/2022), sent el motiu de l'expulsió els incompliments reiterats de les obligacions de soci enfront de la cooperativa, considerades com faltes greus. Les liquidacions dels acomptes societaris, només la primera va ser positiva, sent les següents negatives fins a la seua expulsió, generant un deute amb la cooperativa que el soci no va liquidar després de la seua baixa. El fet fonamental de l'expulsió radica en el treball que va haver de realitzar la cooperativa en les gestions per a la recuperació del remolc, així com el vehicle que constava a nom de la cooperativa, provocant al seu torn unes despeses econòmiques que van incrementar el deute del soci amb la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2023-08-08 Dret Ginés Martínez Acosta Treball associat Liquidació per baixa o expulsió En l'última liquidació al soci (juny de 2022), es van incloure les despeses ocasionades per les gestions de recuperació del vehicle conduït pel soci i posada a punt d'este, abandonat a Itàlia, després de la pertinent denúncia per no poder contactar amb el soci. Les liquidacions de les bestretes societàries, notificades al soci mensualment, des del mes de desembre de 2021 van ser negatives, generant un deute, de 16.500 euros, a les quals cal afegir el cost de recuperació del vehicle, suposant un total de 19.152,52 euros. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2023-07-07 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada L'àrbitre entén concurrència de culpes, moderat la responsabilitat de les parts, quedant repartida al 50%. Quantifica el mal patit en funció de la quantitat de fruita perjudicada i el seu preu unitari, quedant quantificat el perjudici patit en 92.641,92 euros, al qual es dedueix l'import ja percebut per la venda de fruita per a suc (7.308,29€) resulta un perjudici net de 85.333,63 euros. Sent que el perjudici s'imputa a totes dues parts per meitats, a la demandada li correspon abonar la quantitat de 42.666,81 euros, més els interessos legals comptats des de la data d'interposició de la demanda (30 desembre 2022). Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2023-06-05 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió La part demandant està en desacord amb la xifra que la cooperativa li notifica en concepte de devolució de les aportacions socials obligatòries. La demandant sol·licita l'import que resulte del valor net comptable de les aportacions segons la comptabilitat de la cooperativa a data de l'any 2022 o, subsidiàriament, el seu valor revaloritzat conforme a l'IPC. A més, sol·licita se li reembossen les reserves repartibles que resulten de la comptabilitat. Tot això, ascendeix a la quantitat del procediment xifrada en 1.224,47 euros. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2023-04-13 Dret Yolanda Sánchez Hernández Agroalimentària Impugnació d'acords socials La sòcia interposa demanda sol·licitant siga dictat laude pel qual es condemne a la demandada a: a) Declarar com justificada la seua baixa com a sòcia de la Cooperativa, amb dret al reembossament de la totalitat de les aportacions sense que es practique cap deducció i havent de cancel·lar-se les obligacions pendents; b) Al pagament de la indemnització de 10.057,79 euros en concepte de danys i perjudicis que li ha produït l'anormal servei de recol·lecció i transport que li ha generat ″REBUIG″; c) Imposar les costes a la Cooperativa Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2023-03-13 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de la declaració de nul·litat dels acords socials corresponents a una assemblea general extraordinària i la nul·litat d'un escrit de contestació de la cooperativa fent referència al laude dictat (CVC-339-A), sol·licitant de nou la documentació que ja se li va entregar en el procés anterior. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2022-11-30 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Liquidació per baixa o expulsió El soci de la cooperativa en les diferents liquidacions de les bestretes societàries notificades mensualment al soci, van ser negatives des d'agostos de 2019 fins a l'expulsió del soci per diverses faltes, entre elles per incompliment persistent o reiterat de les obligacions econòmiques assumides enfront de la cooperativa, reclamant-li la quantitat de 2.971,74 euros més l'interés legal dels diners, pel deute que mantenia amb la cooperativa a causa de la seua explotació conjunta del centre de costos. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-11-30 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Liquidació per baixa o expulsió Els socis de la cooperativa en les diferents liquidacions de les bestretes societàries, notificades mensualment al soci, van ser negatives des d'agost de 2019 fins a l'expulsió dels socis, reclamant-los la quantitat de 1.245,88 euros més l'interés legal dels diners, pel deute que mantenen amb la cooperativa a conseqüència de la seua inactivitat. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-11-15 Dret Jorge Alonso Granell Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud perquè es declare nul l'acord de consell rector en el qual se li va acordar la imposició al soci d'una sanció, per no aportar la producció de la seua collita a la cooperativa. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2022-10-07 Dret Alberto Cardaba Pérez Transports Impugnació d'acords socials La cooperativa va aprovar en acord d'Assemblea General de 30/12/2020 pel qual s'atorgaven 40 dies naturals a qualsevol soci per a sol·licitar la baixa sense que fora injustificada. El termini finalitzava el 07/08/2020. Al soci demandant no li va ser notificat l'acord, però li va arribar la informació l'últim dia del termini, sol·licitant verbalment la baixa al responsable d'administració perquè no tenia la documentació per a la sol·licitud de baixa i se li va instar que tornara el 10 d'agost. El 16/11/2020 se li va notificar al demandant l'acord de consell rector amb la qualificació de baixa com a injustificada per tramitar-se fora de termini. Prèviament es va procedir a la venda del camió que utilitzava el demandant, la venda del camió i la pèrdua de la condició de soci van ser de mutu acord. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2022-09-12 Dret Isabel Andrés Bueno Transports Liquidació per baixa o expulsió Baixa no justificada i conducta deslleial. El demandat va sol·licitar la baixa com a soci el 04/10/2018. La cooperativa mantenia una relació comercial amb una empresa i el 08/10/2018 l'encarregat del moll d'aquesta, li comunica telefònicament a l'administrador de la cooperativa, després de 10 anys, la fi de la relació comercial entre ambdues. La cooperativa té constància que a més de que una altra entitat presta els serveis que realitzava la cooperativa, també compten en la plantilla de l'empresa amb 6 ex treballadors de la cooperativa, que van sol·licitar la baixa voluntària el 05/10/2018. La cooperativa demandant considera actuacions il·lícites i deslleials que estan ocasionant greus danys i perjudicis a aquesta. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-09-09 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Qualificació de la baixa Les diferents liquidacions de les bestretes societàries notificades al soci mensualment, des de desembre de 2019 van ser negatives, generant un deute a data d'interposició de la demanda pendents de liquidar a la cooperativa. El deute ascendeix a 6.248,47 euros, que és l'import que reclama la cooperativa. La sol·licitud de baixa del soci té data de 07/08/2020. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-07-04 Dret M. Carmen Pastor Sempere Transports Impugnació d'acords socials Reclamació de pagament al demandat (antic soci) la quantitat de 2.001 euros, a conseqüència d'un expedient sancionador de la Generalitat Valenciana motivat per una infracció qualificada com a greu. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-06-30 Dret Francisco Argaya Roca Transports Liquidació per baixa o expulsió Les diferents liquidacions de les bestretes societàries notificades al soci mensualment, des d'octubre de 2019, les liquidacions van ser negatives, generant un deute a data d'interposició de la demanda pendents de liquidar a la cooperativa. El deute ascendeix a 2.066,33 €, import que reclama la cooperativa. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-06-06 Dret Rafael Carrau Criado Agroalimentària Impugnació d'acords socials Anul·lació de diverses assemblees generals i convocatòries d'aquestes, així com l'escrit de liquidació de la collita. Presumpta vulneració de diversos articles del Text Refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i també dels estatuts socials. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2022-05-23 Dret Jesús Sánchez Hernández Agroalimentària Impugnació d'acords socials Disconformitat del soci amb la liquidació de la campanya del caqui 2020-2021 en dos parcel·les propietat del demandant, a causa d'un incident meteorològic cobert per la pòlissa de l'assegurança que té la cooperativa per a la collites dels socis. El soci justifica la reclamació en què la collita es va minorar en quantitat i qualitat a causa de les inclemències meteorològiques (7 i 11/12/2020). Reclamació de pagament al demandant la quantitat de 9.500 € pel perjudici causat, a conseqüència de l'actuació de la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2022-04-11 Dret Agustín Ferrer Olaso Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de 2 acords d'assemblea general i un acord de consell rector (acord d'assemblea general “Adopció i votació d'actualització de l'acord sobre les compensacions econòmiques que ha de percebre la cooperativa en els casos que algun soci decidira no destinar la producció de la seua explotació a la cooperativa"; Nul·litat per no inclusió en l'ordre del dia i com a conseqüència infracció dels arts. 36 i 46 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana; i la tercera qüestió és el pronunciament sobre la improcedència d'assimilar la collita en verd als supòsits previstos en l'acord adoptat per l'assemblea general. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2022-02-11 Dret Jeroni Canós Martí Transports Qualificació de la baixa Sol·licita deixar sense efecte l'acord d'expulsió, tenint com a efectes la readmissió i fixar una indemnització. Considerava, “que l'expulsió vulnera la normativa vigent i ha de ser deixada sense efecte amb els efectes oportuns de readmissió i indemnització”. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2022-02-11 Dret Jorge Alonso Granell Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamació derivada de la baixa del soci de la cooperativa (baixa voluntària) dels següents conceptes i quantitats: Aportacions de quotes no retornades: 1.1.- Quota d'ingrés: 1.200 €. 1.2.- Aportacions a capital social: 300,51 €. 1.3.- Depòsit: 3.000 €. 2.- Compra de semiremolc: 5.400 €. 3.- Reparació de vehicle: 2.000 €. 4.- Interessos de demora: 458,17 €. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2022-02-08 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reconeixement de la baixa com a soci de la cooperativa i reembossament de les seues aportacions en el capital social de l'entitat. Menys de 3.000 € Acord entre les parts veure PDF
2022-01-14 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Demanda interposada contra la cooperativa i contra el Secretari del Consell Rector i President de la Secció celler, sobre la base del referit article 47 del TRLCCV, però sense especificar quin és el fonament sobre la base del qual acciona contra aquest últim. Sol·licitud de la demandant, que es realitze l'abonament corresponent al quart i cinqué i sisé repartiments, entregats fins a la data de la campanya 2020/2021, sobre la base dels albarans que s'inclouen en els anteriors repartiments i no als impresos posteriorment. La part demandant sol·licita en la seua demanda que siga dictat Laude pel qual es condemne a la cooperativa demandada a l'abonament de la quantitat de 273,22 €, corresponents a diferències de liquidació de la collita de raïm aportat a mateixa, corresponents als repartiments 4t a 8é (tots dos inclusivament) de l'any 2020. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2022-01-11 Dret Francisco Martín Beltrán Elèctrica Impugnació d'acords socials Es reclamen les costes causades en l'arbitratge CVC-307-A (21/12/2019), es van taxar les costes d'arbitratge. CVC-307-A condemnant a abonar a l'actor 102.708,14 € i a la part demandada del 90% dels honoraris i despeses dels defensors o representants de la part actora, i l'obligació de pagament de l'actora del 10% dels honoraris dels defensors i representants de la part demandada. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2021-12-02 Dret Vicente Moliner Bertrán Ensenyament Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud nul·litat de l'acord d'expulsió com a sòcia treballadora i ser readmesa en les mateixes condicions que regien abans de produir-se l'expulsió o l'abonament d'una indemnització per acomiadament. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2021-11-29 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de demanda per la qual es condemne a la demandada a abonar l'import de 10.461,16 euros, més les quantitats que resulten, després de la prova que en el seu moment es practique, derivades del còmput exacte de les quantitats corresponents a l'abonament del gasoil professional durant l'any 2016 i 2n trimestre de 2017, de l'import de l'IVA de les factures de gasoil i Adblue des de febrer de 2016 fins a gener de 2017, tots dos inclusivament, i de l'import del fons d'amortització del vehicle propietat del demandant, la quantia del qual desconeixen ni poden quantificar per no disposar de la documentació corresponent, més els interessos legals d'aquestes sumes des de la presentació de la demanda fins al seu efectiu abonament, amb expressa condemna a la demandada de les costes i les despeses del procediment. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2021-11-18 Dret Joaquín Remolar Vicent Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud del pagament a la demandant de la quantitat de 5.728,98 €, més l'interés dels diners, des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2021-11-17 Dret Joaquín Remolar Vicent Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de l'import que a data de la demanda deu el soci a la cooperativa, quantitat derivada de les liquidacions de les Bestretes societàries i que prové de la seua activitat cooperativitzada fins a la data de la seua baixa per expulsió com a soci. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2021-07-31 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud d'obligació al soci de conducta al pagament a la cooperativa de 13.457,18 euros més l'interés legal dels diners des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2021-07-23 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud d'obligació al soci de conducta al pagament a la cooperativa de 2.795,02 euros més l'interés legal dels diners des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2021-05-06 Dret Isabel Andrés Bueno Transports Liquidació per baixa o expulsió Declarar que el demandant ha exercit correctament el seu dret de separació de soci de l'art. 51 de la Llei de cooperatives i conforme als estatuts. Condemnar a la demandada a realitzar el càlcul del reembossament del capital social de totes les quantitats que corresponen al demandant, a conseqüència de la baixa de la cooperativa, d'acord amb balanç dels exercicis corresponents. Condemnar a la cooperativa a pagar al demandant la quantitat de 36.411,75 euros. Condemnar a la cooperativa al pagament dels interessos, costes i totes les despeses derivades del procediment. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2021-03-30 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Liquidació per baixa o expulsió Es qualifique la baixa social com justificada per haver-se vulnerat drets del soci, que es condemne a la cooperativa i al consell rector al pagament dels danys i perjudicis econòmics causats al demandant. Al mateix temps que el reembossament de les aportacions obligatòries haurà de realitzar-se conforme disposa l'article 44 dels Estatuts cooperatius. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2021-03-23 Equitat Concepción González Silva Transports Liquidació per baixa o expulsió Es qualifique la baixa social com justificada per haver-se vulnerat drets del soci, que es condemne a la Cooperativa i al Consell Rector al pagament dels danys i perjudicis econòmics causats al demandant. Al mateix temps que el reembossament de les aportacions obligatòries haurà de realitzar-se conforme disposa l'article 44 dels Estatuts.cooperatius. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2020-08-16 Dret Ginés Martínez Costa Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud per a declarar nul de ple dret l'acord de consell rector d'autorització d'obertura d'una botiga a un soci, i subsidiàriament, es declare que l'acord és anul·lable per vulnerar les normes del Reglament de Règim Intern de la cooperativa demandada. S'acorde deixar sense efecte l'acord impugnat i ordenar que no es porte a efecte l'obertura de la botiga. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2020-03-13 Dret Ginés Martínez Costa Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat d'acord de consell rector, sent una sol·licitud de pròrroga del soci demandat de la petició de plaça al parc comercial en el qual es troba per període d'un any. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2019-10-28 Dret Manuel Guillén Mazón Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat del punt tercer de l'ordre del dia de l'acta de l'assemblea de la cooperativa demandada (obligació de reintegrar les quantitats percebudes en excés i, per tant, de manera indeguda, del denominat “complemente RETA”, en quantia total de 13.566,84 €) Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2019-10-11 Dret CONCEPCIÓN GONZÁLEZ SILVA Transports Altres assumptes Declarar la responsabilitat de J.E.G. per la utilització indeguda de les targetes de conductor de M.C.B.T. i J.E.B.; Indemnitzar a la cooperativa per l'import de les sancions, que conjuntament ascendeix a 3.002 € o el pagat efectivament per la cooperativa, si fora diferent. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-07-24 Dret Octavio Hermoso Pérez Agroalimentària Altres assumptes Es declare que la cooperativa està obligada a abonar al demandant les quantitats degudes en concepte de salari dels mesos de gener a setembre de 2018, tots dos inclusivament, que ascendeixen a la quantitat de 6.868,40 € més els interessos legals des de la interposició de la demanda fins al pagament efectiu, així com les pròximes mensualitats que no siguen abonades per la cooperativa mentre es tramita la demanda, i tot fins hui en què s'emeta el laude arbitral. Es condemne a la cooperativa per les costes del procediment, i abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa d'administració que es determine. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2019-07-18 Dret Esteban Rubio Ribés Transports Impugnació d'acords socials Reclamació del deute del demandat A.P. m. de 10.724,38 € que manté amb la cooperativa a conseqüència d'haver sigut soci com a transportista autònom. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2019-07-01 Dret Jeroni Canós Martí Serveis Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de la quantitat de 49.122,62 euros, més interessos legals des del 31 de desembre de 2016. Aquesta quantitat, respon a una part de la liquidació d'Aportacions Obligatòries i Reserves, practicada per la pròpia Cooperativa demandada, després de ser baixa el demandant com a soci d'aquesta, quantitat que no li ha sigut abonada fins hui. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-06-30 Dret Francisca Ramón Fernández Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de liquidació al soci de l'última collita abans de cursar la baixa, per un import de 2.846,47 € segons la liquidació d'aportacions. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-06-12 Dret F. Javier Quiles Bodí Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud perquè es procedisca a la convocatòria d'una assemblea general extraordinària, en la qual s'incloguen dos punts en l'ordre del dia, a saber, la revocació de l'actual consell rector de la cooperativa i el nomenament, en el seu cas, de nou consell rector, conforme al que es disposa en l'article 34 dels estatuts socials. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2019-04-02 Dret Francisco Martín Beltrán Serveis Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud condemna a la cooperativa demandada a realitzar nou càlcul del reembossament del capital social que correspon a la demandant, en considerar-se nul el realitzat. Condemne a la societat cooperativa a pagar a la demandant l'import del capital social que es reclama de 22.926,22 euros i al pagament de les costes reportades en la instància. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-04-02 Dret Francisco Martín Beltrán Serveis Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud condemna a la cooperativa demandada a realitzar nou càlcul del reembossament del capital social que correspon a la demandant, en considerar-se nul el realitzat. Condemne a la societat cooperativa a pagar a la demandant l'import del capital social que es reclama de 15.904,55 euros i al pagament de les costes reportades en la instància. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2019-03-21 Dret Enrique Morell Casañ Crèdit Impugnació d'acords socials Reclamació de nul·litat dels acords que aproven la modificació estatutària dels articles 11, 37, 42 i 45 dels estatuts socials de l'entitat demandada. Sense reclamació de quantitat Acord entre les parts veure PDF
2019-02-25 Dret Octavio Hermoso Pérez Treball associat Qualificació de la baixa Sol·licitud de nul·litat de l'acord de la assemble general extraordinaria de 27/06/2014 pel qual es va desestimar el recurs presentat pel demandant i ratificat per l'acord de consell rector de 07/04/2014, pel q es va acordar la baixa del soci, deixant sense efecte aquesta baixa com a soci. Sol·licitud per a reconéixer la condició de soci, readmetent al demandant i se li pague la quantitat de 1.200 € per cada mes que passe des de q la baixa va ser efectiva el 27/06/2014 fins hui en q se li torne a reconéixer la condició de soci i se li readmeta de manera efectiva en la cooperativa. Es condemne a la cooperativa a pagar les costes processals de l'arbitratge. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-02-12 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació del pagament de l'import de 1.893,18 € a V.R.N., en concepte de liquidació per la seua baixa voluntària justificades. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2019-02-05 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud nul·litat tots els acords adoptats en assemblea general els exercicis 2016-2017, en els quals la convocatòria no s'haja realitzat reglamentàriament i en el cas que comporte càrrega onerosa, no s'haja notificat als absents; Declarar nul i deixar sense efecte l'Acord del 30/10/2017 del consell rector per haver-se adoptat fora del termini formalment determinat de 3 mesos; Reconéixer i declarar com justificada la baixa com a soci de la Cooperativa i improcedent el requeriment efectuat per al pagament de noves aportacions; Reconéixer el dret a la devolució de l'import corresponent a la liquidació de les aportacions obligatòries efectuades per a l'ingrés en la cooperativa. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2019-01-21 Dret Isabel Andrés Bueno Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'acord del consell rector, ratificat en l'assemblea general pel qual se li imposa al demandant una sanció de 150 €, sense que conste en els estatuts socials, secció de Organització de Productors de Fruites i Hortalitzes aquesta possibilitat sancionadora. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2019-01-08 Dret Ginés Martínez Costa Serveis Altres assumptes Recurs contra la Diligència d'Ordenació del 23/10/2018 sobre contestació a demanda i trasllat de diligències de prova, al·legant totes dues mercantils la improcedència de la inadmissió de les contestacions a la demanda per extemporànies, per entendre que el mes d'agost és inhàbil en matèria d'arbitratge. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2018-12-27 Dret Matilde Tatay Escriche Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud d'abonar al soci 1.200 € en concepte de reembossament d'aportacions dineràries efectuades, els interessos legals reportats per aquesta quantitat des que va haver de ser reembossada, la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles i la retribució, en el seu cas, de les aportacions que s'haurà de determinar en execució del laude. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-12-27 Dret Dolores Folgado Romeu Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud de revocació d'acord del consell rector de qualificació de baixa voluntaria no justificada i reclamació de la devolució d'aportacions per import íntegre de 3.512,75 euros o subsidiariament el 80% de l'import. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2018-12-21 Dret Vicente Guerri Vaquer Elèctrica Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reconeixement del dret del demandant a la part proporcional de les reserves voluntàries per import de 102.708,14 euros i la rectificació de l'autoliquidació practicada per la demandada quant a saldos pendents, més els interessos reportats per les quantitats demandades. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-12-12 Dret Rafael Carrau Criado Transports Altres assumptes Reclamació de 44.479,85 € com a saldo de de les quantitats que, a consideració de la cooperativa, deu el demandat. 43.895,85 € derivats de les indemnitzacions que la cooperativa va haver de pagar a causa de l'accident patit pel camió conduït pel demandat; 601 euros derivats de la sanció imposada pel consell rector al demandat soci. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-11-14 Dret Jorge Alonso Granell Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud declarar la baixa com a associat formulada per l'entitat demandant respecte a l'entitat demandada i la devolució de les aportacions realitzades. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-11-14 Dret Jorge Alonso Granell Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud declarar la baixa com a soci del demandant, respecte a la demandada i la devolució de les aportacions realitzades. Més de 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2018-10-25 Dret Vicent Xelvi Clar Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de la quantitat de 1.501 € més els interessos legals corresponents i les costes del procediment, per una infracció interposada a la cooperativa i realitzada pel demandat. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-10-25 Dret Vicent Xelvi Clar Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamar la quantitat de 3.853,25 € més els interessos legals corresponents i les costes al demandat, per concepte de quotes mensuals, tributs, expedients sancionadors i assegurances que deu a la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-09-26 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud de nul·litat de l'acord de l'assemblea referent a la ratificació de l'expedient d'expulsió promogut pel consell rector. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2018-09-20 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de Laude en els termes següents: Que el dret aplicable a les devolucions sol·licitades és el vigent a les dates dels lliuraments i no el suposadament sobrevingut a partir de la data de la seua baixa voluntària justificada com a soci. Que la incorrecta comptabilització de tals aportacions en un compte de reserves no vincula a la sol·licitant. El dret a la devolució de 5.028 € quan hagen transcorregut 5 anys en les mateixes condicions d'igualtat que la resta de les persones que continuen sent socis en els termes indicats. La devolució immediata, al compte bancari el codi del qual obra en poder de la cooperativa demandada de les aportacions de les quals haja transcorregut els 5 anys més els interessos legals que deriven de l'incompliment. La declaració de responsabilitat personal dels directius. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-06-22 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Discrepància en la liquidació de les aportacions al capital social. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-05-24 Dret Isabel Andrés Bueno Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'acord ratificat en l'assemblea general d'expulsió del demandant, per estar sobresegut l'expedient sancionador. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2018-05-22 Dret Matilde Tatay Escriche Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud condemnar a la cooperativa: al pagament de la quantitat de 2.400 € en concepte de reembossament de les seus aportacions obligatòries al capital social; condemnar al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària injustificada; condemnar al pagament de les costes del procediment així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-05-22 Dret Matilde Tatay Escriche Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud condemnar a la cooperativa: al pagament de 2.640€ en concepte de reembossament de les seues aportacions obligatòries al capital social; Al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària injustificada 01/09/2008 (2 fanecades) i el 01/09/2011 (9 fanecades); Al pagament de les costes del procediment, així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa d'administració que es determinen. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-04-05 Dret Matilde Tatay Escriche Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a la cooperativa al pagament de la quantitat de 20.280 € per reembossament d'aportacions socials, al pagament dels interessos legals reportats des de la data de la baixa voluntària no justificada (01/09/2011), i de la justificada (25/06/2015); condemnar a la cooperativa al pagament de les costes del procediment, així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració que es determinen. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2018-03-02 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Altres assumptes Reclamació de 476.952,11 € com a liquidació del conveni de intercooperación que vinculava a la Cooperativa V. T. amb B. E., i això amb l'interés corresponent calculat des del dia 02/11/2016 o subsidiàriament la quantitat que resulte acreditada després del procediment probatori, sol·licitant la seua condemna al pagament de les costes del procediment. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-02-20 Dret Concepción González Silva Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud condemna al demandat al pagament de la quantitat de 22.330 € en concepte de danys i perjudicis causats a la cooperativa, i el pagament de 601 € i 210 € en concepte de sanció per la comissió d'una falta molt greu, més els interessos legals, així com el pagament de les costes. Qualificació de la baixa com no justificada i expedient sancionador; conseqüències jurídiques que la baixa genera en matèria de responsabilitats per al soci quant a indemnització a favor de la cooperativa per danys i perjudicis i sanció. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-02-13 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud per a declarar l'acord de l'assemblea general, i l'acord de consell rector, és nul de ple dret, en tant que qualifica la seua baixa voluntària com no justificada. Demanda del soci contra la cooperativa contra la liquidació d'una determinada collita i, sense solució de continuïtat, i sense ni tan sols esperar el resultat del expedient arbitral, una notificació de baixa, que no troba acomodament en cap precepte legal per a la seua consideració com justificada. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2018-02-05 Dret Jesús Sánchez Hernández Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·licitud perquè es declare la liquidació practicada per la cooperativa demandada de la collita de raïm macabeu de cultiu convencional aportada pel demandant en la campanya 2015/2016 no sent conforme a dret, anul·lant-la i deixant-la sense efecte, liquidant-se aquesta collita d'acord amb els criteris que es contenen en l'ordinal quart de la demanda i al que establisca el dictamen pericial aportat per aquesta part, amb expressa condemna en costes a la Cooperativa demandada. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2018-01-18 Dret Cristina Costa Mora Transports Altres assumptes Sol·licitud de condemna al demandat a pagar la 5.202,30 € a la cooperativa, per incompliment de contracte. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-01-15 Dret Pilar Rodríguez Campo Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamació pel demandant de la quantitat de 4.039,50 € més els interessos legals des de la data de la reclamació i la imposició de costes a la demandada. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2018-01-04 Dret Esteban Rubio Ribés Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud de qualificació de la baixa de la cooperativa com justificada Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2017-12-11 Dret Esteban Rubio Ribés Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud devolució del capital social aportat a conseqüència de la baixa sol·licitada, estimant l'import del capital de 36.600 euros i sol·licitud del pagament de la campanya 2013-2014 per import de 24.368,72 euros. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-11-02 Dret Rafael Carrau Criado Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació del reembossament del total de les aportacions obligatòries al capital social pendents de pagament més l'interés legal dels diners corresponents, i expressa condemna en costes a la demandada Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2017-10-29 Dret Dolores Folgado Romeu Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació per la liquidació practicada a la sòcia a conseqüència de la baixa per defunció, qualificada com no justificada per sessió del consell rector. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2017-10-27 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació de quantitat conjunta de 79.266,51 euros en concepte de liquidacions pendents als socis de diverses campanyes quan eren socis de la cooperativa (en data de la demanda no són socis per haver sigut baixa voluntària) Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-10-17 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna al pagament del demandat, aportant com a única prova la documental l'extracte de compte per import de 5.491,67 € Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2017-10-11 Equitat Vicent Xelvi Clar Serveis Impugnació d'acords socials Reclamar al demandat la quantitat de 19.532,89 € més els interessos des de la data que se li va reclamar i a passar per l'acord de compensar el crèdit a favor de la cooperativa per la imputació de pèrdues amb el crèdit que té reconegut el demandat pel Laude CVC-190-A i condemnar a pagar la quantitat reclamada més els interessos. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2017-10-04 Dret Pascual Romero Martínez Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud indemnització per danys i perjudicis de l'acomiadament, i indemnització dels mesos no treballats fins a la seua jubilació (des del 26/072013 fins al 26/05/2030), ascendint la quantitat reclamada a 587.430,14 euros del total de multiplicar 202 mesos per 2.908 euros corresponents a l'eixit del mes de maig de 2013. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-09-04 Dret Vicente Guerri Vaquer Transports Altres assumptes Sol·licitud d'anul·lació de dos expedients sancionadors interposats al soci per infraccions. El primer amb sanció de 600 euros i suspensió de part dels drets com a soci i la segona sanció amb multa de 1.200 euros i suspensió d'un any de tots els drets com a soci. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-05-25 Dret Sara Vayá Sanchis Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat d'acord d'assemblea general d'inadmissió com a soci al demandant, per vulnerar el que es disposa en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Declarar que el consell rector va infringir l'article 9 dels estatuts de la cooperativa i l'article 20 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. Reclamar perjudicis econòmics. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2017-05-24 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de liquidació de la baixa de soci i el pagament d'aquesta, sent els conceptes a liquidar la suma de les aportacions al capital social i els lliuraments al fons operatiu. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-05-15 Dret Jesús Sánchez Hernández Elèctrica Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat del procediment de sanció amb motiu del canvi de comptador, i de la notificació efectuada i en el seu cas de la sanció imposada, i es reposen o revoquen les mateixes amb devolució de les quantitats cobrades per la cooperativa de la facturació de 12.593 kWh, per no ajustar-se a dret. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-05-03 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa del pagament de 18.832,75 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/03/2014); pagament dels fons operatius per 2.639 € més interessos; pagament de liquidació de la collita de la campanya 2013-2014 i condemna en costes a la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-23 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2017-03-22 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 i 2014-2015 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-22 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 i 2014-2015 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-20 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa del pagament de 5.700 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); pagament de 300 € a M.I.S.N. en concepte d'ampliació del capital social; pagament dels fons operatius per 3.839,31 € a B.B.A. i 851,88 € a M.I.S.N. més interessos i condemna en costes a la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-08 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa del pagament de 5.400 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010); Pagament de la quantitat abonada pel demandant en concepte de Fons Operatiu per la quantitat de 6.410,13 € més els interessos legals; Condemna en costes a la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-08 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa del pagament de 900 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (04/09/2011); Condemna en costes a la cooperativa. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-06 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud a la cooperativa del pagament de 7.500 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se de la citada quantitat un percentatge superior al 20%. Sol·licitud a la cooperativa al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010). Sol·licitud del pagament de les costes del procediment, abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració que es determine, per incórrer en la cooperativa temeritat i mala fe. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2017-03-06 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa al pagament de 7.500 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010); Condemna en costes a la cooperativa demandada. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-06 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació a la cooperativa al pagament de 2.400 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense deducció superior al 20%; Condemna a la cooperativa al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); Condemna a la cooperativa al pagament de les costes del procediment. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-03-06 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnant l'import de reembossament de l'acció acordat per la cooperativa. Sense reclamació de quantitat Acord entre les parts veure PDF
2017-03-05 Dret Jeroni Canós Martí Ensenyament Altres assumptes Sol·licitud de reclamació del dret a reincorporar-se a la cooperativa com a professora de llengua, en la seua condició de sòcia i treballadora, després de fer esgotat el període d'excedència forçosa. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2017-03-01 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud del pagament de 900 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Condemna al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); Condemna al pagament de la quantitat de 407 € en concepte de Fons Operatiu més els interessos legals correponents; Condemna en costes. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-02-28 Dret Pilar Rodríguez Campo Transports Altres assumptes Es declare que està coberta la responsabilitat que poguera sorgir dins dels límits legals, mitjançant la pòlissa de mercaderies contractada per al vehicle que condueix el demandant. Declarar que el pagament realitzat pel mandant de la pòlissa d'assegurances de càrrega contractada per la Cooperativa és indegut i per tant se li deu tornar la quantitat que va abonar per aquest concepte. Declarar com a indegut el pagament de les sancions de les multes provinents de l'estat francés tenint en compte que no consten degudament acreditats tals fets i que les sancions recorregudes han sigut estimades, la qual cosa comporta un pagament indegut per la cooperativa. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2017-02-27 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·licitud del pagament de 15.000 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Condemna al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/08/2012); Condemna al pagament de la quantitat de 3.789,63 € en concepte de Fons Operatiu més els interessos legals *correpondientes; Condemna en costes. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-02-24 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació a la cooperativa del pagament de 6.600 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/08/2012); Condemna a la cooperativa demandada al pagament de la quantitat abonada en concepte de Fons Operatiu de 6.239,49 €, més els interessos legals corresponents. Condemna en costes a la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-02-15 Dret Manuel Guillén Mazón Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud del reembossament de les aportacions i la liquidació corresponent de la baixa com a soci, i condemna a la demandada a abonar 10.694,53 € més els interessos legals des de la data de tancament de l'exercici sòcia en el qual el demandant va ser baixa, més imposició de costes. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-02-05 Dret Isabel Andrés Bueno Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud de lliurament per part de la cooperativa d'una sèrie de documents (Còpia de l'ordre del dia de les quatre últimes assemblees celebrades per la cooperativa; còpia de les actes de les quatre últimes assemblees celebrades per la cooperativa; còpia del reglament del règim intern de la cooperativa; Còpia dels pressupostos sol·licitats per al lloguer d'un pàrquing de camions; còpia del contracte d'arrendament subscrit per la cooperativa; Còpia del contracte de treball de l'empleat del pàrquing), i declaració de nul·litat de la decisió adoptada per la cooperativa de contractar un pàrquing per als camions dels cooperativistes, restituint l'import del cost del mateix als demandants. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2017-01-31 Dret Francisca Ramón Fernández Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud deixar sense efecte la resolució dictada per acord de consell rector, el demandant està disconforme amb la gestió i administració de la cooperativa, comunicant verbalment la baixa, la cooperativa l'havia negada verbalment i mitjançant acord de consell rector se li obri expedient sancionador. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2017-01-24 Dret Matilde Tatay Escriche Ensenyament Qualificació de la baixa Sol·licitud d'impugnar acord d'assemblea general ordinària, pel qual es desestima el recurs presentat contra l'acord del consell rector de qualificació de la baixa de la demandada com no justificada amb els efectes econòmics inherents a aquesta. Sol·licitud es reconega el caràcter justificat de la baixa sol·licitada i els consegüents efectes d'aquesta qualificació. Indeterminada Acord entre les parts veure PDF
2017-01-17 Dret Dolores Folgado Romeu Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de la quantia deguda per la cooperativa per la fruita corresponent a la campanya 2011/2012 Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-01-11 Equitat Francisco Argaya Roca Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnació de la liquidació d'aportacions i condemnar a la cooperativa a practicar una nova liquidació que s'ajuste en la seua integritat al contingut de la impugnació deduïda en aquell recurs, i la condemna de la demandada al pagament de les costes de l'arbitratge. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2017-01-09 Dret Vicente Guerri Vaquer Serveis Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de la devolució d'unes certes quantitats de diners en el seu dia entregades a la Cooperativa demandada, per import de 10.818,21 euros. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2016-12-22 Dret Enrique Morell Casañ Transports Altres assumptes Reclamació de la cooperativa al soci de la quantitat de 40.385,76 € per indemnitzacions judicialment acreditades (fets ferms en virtut de sentències anteriors al present Laude), reclamades singularment a la Cooperativa demandant en el seu moment pels perjudicats, i satisfetes; Despeses de sosteniment (representació i defensa) dels processos (Ordinari i Apel·lació) sostinguts per la Cooperativa demandant, en oposar-se inicialment a assumir les responsabilitats que se li reclamaven. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2016-12-19 Dret Rafael Carrau Criado Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitar que es condemne al pagament de la quantitat de 3.000 e, més els interessos de demora i despeses de gestió que s'hagen generat des de la contracció del deute, i s'acorde si escau condemnar en costes al reclamat. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2016-12-12 Dret M. Pilar Alguacil Marí Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse aportació obligatòria i reserva voluntària repartible, per baixa de soci. Reclamació de la quantitat de 13.126 € en concepte de devolució de les quantitats retingudes de la seua facturació per les activitats de la cooperativa, més els interessos de demora corresponents. La quantitat de 4.000 € en concepte de reembossament de les aportacions dineràries efectuades en el moment de l'ingrés en la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2016-12-09 Dret María Lorena Piñana López Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud d'abonament de la quantitat de NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (915,61 €), més els interessos legals corresponents des del moment del lliurament del capital social i fins al moment en què es cobre, amb expressa imposició de les costes hagudes a la part demandada. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2016-12-07 Dret Neus Carda Jordà Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud reclamació per a declarar contrari a dret acord consell rector de 01/07/2015 i declarar la baixa com a voluntària amb data d'efectes de 01/05/2009, condemna a reembossar al soci aportacions obligatòries i la part corresponent a les reserves voluntàries amb efectes de data 01/05/2009 i que es quantifiquen en la quantitat de 25.907,77 €, o bé, subsidiàriament se li condemne a reembossar la quantitat de 3.320,85 €; es condemne al pagament del corresponent interés legal dels diners i s'imposen les costes causades a la cooperativa demandada, fins i tot la protocol·lització del laude. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2016-11-29 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud declaració de nul·litat o anul·labilitat dels acords adoptats amb data 16/09/2013 i 11/04/2014 per es contraris a dret, interessant la rehabilitació de la condició de soci. Condemnar a la cooperativa demandada a abonar l'aportació obligatòria a capital social per import de 1.666,67 €, la devolució de l'import indegudament retingut de 5.485,62 € i en concepte de indeminització per danys i perjudicis per lucre cessant per import de 25.745,97 € més els interessos legals oportuns. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2016-11-29 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud declarar la nul·litat o anul·labilitat dels acords adoptats per consell rector de la liquidació de la baixa social per ser contraris a dret, i sol·licitud de condemna a la cooperativa demandada a abonar la quantitat de 3.325,45 euros més intereros per ser indegudament retinguts. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2016-11-21 Dret Jorge Alonso Granell Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reclamació del pagament al soci demandat la quantitat de 7.218 €, que comprén el sumatori de les quantitats abonades per la cooperativa per compte del demandat i reclamació de quantitats en concepte de quotes mensuals com a soci, per incompliment d'obligacions acordades com a soci. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2016-11-16 Dret Esteban Rubio Ribés Transports Liquidació per baixa o expulsió Es declare l'obligació de l'entitat demandada de transmetre al demandant la titularitat administrativa del camió, marca Mercedes Benz, vehicle aportat a la cooperativa com a aportació obligatòria societària. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2016-09-16 Dret F. Javier Quiles Bodí Transports Altres assumptes Sol·licitud de condemna al demandat al pagament de 5.243,40 € en concepte de sancions per infraccions del vehicle del demandat, comeses durant el desenvolupament de l'activitat de transportista, com a soci de la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2016-09-15 Dret F. Javier Quiles Bodí Transports Altres assumptes Sol·licitud de condemna al demandat al pagament de la quantitat de 5.339,08 € en concepte de sancions per infraccions de trànsit del vehicle del demandat comeses durant el desenvolupament de l'activitat de transportista com a soci de la cooperativa, diversos impostos de circulació i embargaments abonats per la cooperativa i el pagament de la qual correspon al soci i diferents quotes mensuals d'assessorament. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2016-03-02 Dret M. Carmen Pastor Sempere Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud anul·lació acorde consell rector, en el qual es denega l'obertura d'una nova botiga, per entendre que l'acord no s'ajustava a dret i resulta lesiu als interessos del demandant, i al propi interés social en benefici d'un soci. Es declare procedent autoritzar a obrir nova botiga conforme al projecte de nou establiment presentat. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2016-02-26 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reclamació de les quantitats corresponents en concepte d'aportacions socials obligatòries més els interessos de l'article 26 dels Estatuts de la cooperativa, en relació amb l'article 61 de la LCCV. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2016-02-15 Dret Vicente Moliner Bertrán Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse d'aportacions (35.266 €), més interessos legals i costes. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2016-02-10 Dret Jesús Sánchez Hernández Agroalimentària Impugnació d'acords socials Declarar nul l'acord d'expulsió del soci demandant"; Declarar ser conforme a dret i com justificada la baixa voluntària de presentada pel soci; Condemnar a la part demandada al reembossament de les aportacions efectuades per la demandant, i a la devolució de les seues aportacions sense descompte, i que la liquidació de les aportacions realitzades pel soci i pla devolució es faça en la forma prevista per a les baixes justificades, més l'interessos corresponents; Condemnar a l'abonament de les quantitats més interessos de 1250 € (verema 2009 multa per grau) i 4643,19 € (retenció indeguda verema 2011) Sol·licitud nul·litat acorde assemblea general extraordinària de 27/06/2014 en el qual es va desestimar el recurs front acorde consell rector pel qual es va ratificar baixa obligatòria com a soci de la cooperativa, al·legant que s'ha fet de manera il·legal. Sol·licitud de readmissió de soci i drets econòmics que li corresponguen. Sol·licitud pagament d'aportacions socials efectuades, amb actualització IPC des de data de desemborsament fins a la d'expulsió el 27/02/2009 i que es determinen els interessos que resulten d'aplicació davant l'incompliment de pagament de les obligacions reclamades. Es fixen les quantitats de reserves voluntàries repartibles dimanants de l'exercici 2009 i la part proporcional de beneficis del 2009. Condemnar a la cooperativa al pagament dels interessos legals i processals que corresponguen i al pagament de costes. Sol·licitud per a efectuar la liquidació i desemborsament de les aportacions socials de la sòcia en la cooperativa, amb expressa imposició de les costes processals. Sol·licitud declarar nul l'acord consell rector sobre convocatòria d'assemblea general extraordinària per defectes en la convocatòria; Es declare nul·litat acorde consell rector de 9/09/2014 sobre normes electorals; i es declare nul·litat de l'assemblea general extraordinària de 15/09/2014 per entendre que s'han produït irregularitats. Sol·licitud que es declare nul l'actual consell rector de la cooperativa demandada per incompliment dels estatuts de la mateixa i la Llei 8/2003 de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Es basa en el fet que havent-se produït una baixa en el consell rector de la Cooperativa, no es va substituir al vocal cessant pel suplent. Reclamació de la quantitat de 2.921,68 € al soci demandat per factures i per dues sancions. Sol·licitud anul·lació acorde consell rector, en el qual es denega l'obertura d'una nova botiga, per entendre que l'acord no s'ajustava a dret i resulta lesiu als interessos del demandant, i al propi interés social en benefici d'un soci. Es declare procedent autoritzar a obrir nova botiga conforme al projecte de nou establiment presentat. Sol·licitud reembosse d'aportacions (35.266 €), més interessos legals i costes. Sol·licitud reembosse d'aportacions (35.266 €), més interessos legals i costes. Sol·licitud reembosse d'aportació al capital social (4.146,90 €) més interessos legals que s'haurien produït des de la data de baixa de la demadant i les costes del procediment. Sol·licitud qualificació de baixa justificada en contra de l'acord de l'assemblea general extraordinària de la cooperativa, en el qual es desestima el recurs presentat pels demandants contra la baixa no justificada adoptada per consell rector. Sol·licitud reembosse aportació obligatòria, i condemna a la cooperativa demandada a reembossar la quantitat de 6.000 € més els interessos legals amb expressa condemna en costes. Sol·licitud anul·lació acorde consell rector, pel qual s'acorda baixa obligatòria, per considerar que se li ha causat indefensió per falta d'audiència prèvia a la baixa obligatòria i defensa que sí que compleix els requisits per a ser soci de la cooperativa. Sol·licitud reembosse aportació obligatòria, en reclamació de 6.130,20 € per a cada soci, més 1.830,79 € per a (M.C.), més 1.418,78 € (per a J.P.) i els interessos corresponents. Sol·licitud de reclamació de les quantitats corresponents en concepte d'aportacions socials obligatòries més els interessos de l'article 26 dels Estatuts de la cooperativa, en relació amb l'article 61 de la LCCV. Sol·licita es declare extingit el contracte entre la demandant i la cooperativa demandada per incompliment contractual d'aquesta última, amb les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta extinció. Sol·licitud reembosse aportació obligatòria i reserva voluntària repartible, per baixa de soci. Reclamació de la quantitat de 13.126 € en concepte de devolució de les quantitats retingudes de la seua facturació per les activitats de la cooperativa, més els interessos de demora corresponents. La quantitat de 4.000 € en concepte de reembossament de les aportacions dineràries efectuades en el moment de l'ingrés en la cooperativa. Sol·licitud reclamació del pagament al soci demandat la quantitat de 7.218 €, que comprén el sumatori de les quantitats abonades per la cooperativa per compte del demandat i reclamació de quantitats en concepte de quotes mensuals com a soci, per incompliment d'obligacions acordades com a soci. Sol·licitud reclamació per a declarar contrari a dret acord consell rector de 01/07/2015 i declarar la baixa com a voluntària amb data d'efectes de 01/05/2009, condemna a reembossar al soci aportacions obligatòries i la part corresponent a les reserves voluntàries amb efectes de data 01/05/2009 i que es quantifiquen en la quantitat de 25.907,77 €, o bé, subsidiàriament se li condemne a reembossar la quantitat de 3.320,85 €; es condemne al pagament del corresponent interés legal dels diners i s'imposen les costes causades a la cooperativa demandada, fins i tot la protocol·lització del laude. Sol·licitud de lliurament per part de la cooperativa d'una sèrie de documents (Còpia de l'ordre del dia de les quatre últimes assemblees celebrades per la cooperativa; còpia de les actes de les quatre últimes assemblees celebrades per la cooperativa; còpia del reglament del règim intern de la cooperativa; Còpia dels pressupostos sol·licitats per al lloguer d'un pàrquing de camions; còpia del contracte d'arrendament subscrit per la cooperativa; Còpia del contracte de treball de l'empleat del pàrquing), i declaració de nul·litat de la decisió adoptada per la cooperativa de contractar un pàrquing per als camions dels cooperativistes, restituint l'import del cost del mateix als demandants. Sol·licitud d'impugnació de la liquidació d'aportacions i condemnar a la cooperativa a practicar una nova liquidació que s'ajuste en la seua integritat al contingut de la impugnació deduïda en aquell recurs, i la condemna de la demandada al pagament de les costes de l'arbitratge. Sol·licitar que es condemne al pagament de la quantitat de 3.000 e, més els interessos de demora i despeses de gestió que s'hagen generat des de la contracció del deute, i s'acorde si escau condemnar en costes al reclamat. Sol·licitud del reembossament de les aportacions i la liquidació corresponent de la baixa com a soci, i condemna a la demandada a abonar 10.694,53 € més els interessos legals des de la data de tancament de l'exercici sòcia en el qual el demandant va ser baixa, més imposició de costes. Sol·licitud declaració de nul·litat o anul·labilitat dels acords adoptats amb data 16/09/2013 i 11/04/2014 per es contraris a dret, interessant la rehabilitació de la condició de soci. Condemnar a la cooperativa demandada a abonar l'aportació obligatòria a capital social per import de 1.666,67 €, la devolució de l'import indegudament retingut de 5.485,62 € i en concepte de indeminització per danys i perjudicis per lucre cessant per import de 25.745,97 € més els interessos legals oportuns. Sol·licitud declarar la nul·litat o anul·labilitat dels acords adoptats per consell rector de la liquidació de la baixa social per ser contraris a dret, i sol·licitud de condemna a la cooperativa demandada a abonar la quantitat de 3.325,45 euros més intereros per ser indegudament retinguts. Sol·licitud de la devolució d'unes certes quantitats de diners en el seu dia entregades a la Cooperativa demandada, per import de 10.818,21 euros. Reclamació de la quantia deguda per la cooperativa per la fruita corresponent a la campanya 2011/2012 Sol·licitud de condemna al demandat al pagament de 5.243,40 € en concepte de sancions per infraccions del vehicle del demandat, comeses durant el desenvolupament de l'activitat de transportista, com a soci de la cooperativa. Sol·licitud de condemna al demandat al pagament de la quantitat de 5.339,08 € en concepte de sancions per infraccions de trànsit del vehicle del demandat comeses durant el desenvolupament de l'activitat de transportista com a soci de la cooperativa, diversos impostos de circulació i embargaments abonats per la cooperativa i el pagament de la qual correspon al soci i diferents quotes mensuals d'assessorament. Reclamació de la cooperativa al soci de la quantitat de 40.385,76 € per indemnitzacions judicialment acreditades (fets ferms en virtut de sentències anteriors al present Laude), reclamades singularment a la Cooperativa demandant en el seu moment pels perjudicats, i satisfetes; Despeses de sosteniment (representació i defensa) dels processos (Ordinari i Apel·lació) sostinguts per la Cooperativa demandant, en oposar-se inicialment a assumir les responsabilitats que se li reclamaven. Sol·licitud a la cooperativa del pagament de 7.500 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se de la citada quantitat un percentatge superior al 20%. Sol·licitud a la cooperativa al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010). Sol·licitud del pagament de les costes del procediment, abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració que es determine, per incórrer en la cooperativa temeritat i mala fe. Reclamació a la cooperativa al pagament de 7.500 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010); Condemna en costes a la cooperativa demandada. Reclamació a la cooperativa al pagament de 2.400 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense deducció superior al 20%; Condemna a la cooperativa al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); Condemna a la cooperativa al pagament de les costes del procediment. Reclamació a la cooperativa del pagament de 5.400 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2010); Pagament de la quantitat abonada pel demandant en concepte de Fons Operatiu per la quantitat de 6.410,13 € més els interessos legals; Condemna en costes a la cooperativa. Reclamació a la cooperativa del pagament de 900 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (04/09/2011); Condemna en costes a la cooperativa. Reclamació a la cooperativa del pagament de 18.832,75 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/03/2014); pagament dels fons operatius per 2.639 € més interessos; pagament de liquidació de la collita de la campanya 2013-2014 i condemna en costes a la cooperativa. Reclamació a la cooperativa del pagament de 5.700 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); pagament de 300 € a M.I.S.N. en concepte d'ampliació del capital social; pagament dels fons operatius per 3.839,31 € a B.B.A. i 851,88 € a M.I.S.N. més interessos i condemna en costes a la cooperativa. Reclamació a la cooperativa del pagament de 6.600 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, i sense que puga deduir-se més del 20%; Pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/08/2012); Condemna a la cooperativa demandada al pagament de la quantitat abonada en concepte de Fons Operatiu de 6.239,49 €, més els interessos legals corresponents. Condemna en costes a la cooperativa. Sol·licitud del pagament de 15.000 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Condemna al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (31/08/2012); Condemna al pagament de la quantitat de 3.789,63 € en concepte de Fons Operatiu més els interessos legals *correpondientes; Condemna en costes. Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 i 2014-2015 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 i 2014-2015 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Reclamació a la cooperativa del pagament de la collita de les campanyes 2013-2014 més els interessos corresponents a data de tancament de cada campanya. Pagament de les costes del procediment més els honoraris arbitrals. Sol·licitud del pagament de 900 € en concepte d'aportacions obligatòries al capital social, sense que puga deduir-se una quantitat superior al 20%; Condemna al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària justificada (01/09/2011); Condemna al pagament de la quantitat de 407 € en concepte de Fons Operatiu més els interessos legals correponents; Condemna en costes. Sol·licitud d'abonament de la quantitat de NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (915,61 €), més els interessos legals corresponents des del moment del lliurament del capital social i fins al moment en què es cobre, amb expressa imposició de les costes hagudes a la part demandada. Sol·licitud deixar sense efecte la resolució dictada per acord de consell rector, el demandant està disconforme amb la gestió i administració de la cooperativa, comunicant verbalment la baixa, la cooperativa l'havia negada verbalment i mitjançant acord de consell rector se li obri expedient sancionador. Es declare que està coberta la responsabilitat que poguera sorgir dins dels límits legals, mitjançant la pòlissa de mercaderies contractada per al vehicle que condueix el demandant. Declarar que el pagament realitzat pel mandant de la pòlissa d'assegurances de càrrega contractada per la Cooperativa és indegut i per tant se li deu tornar la quantitat que va abonar per aquest concepte. Declarar com a indegut el pagament de les sancions de les multes provinents de l'estat francés tenint en compte que no consten degudament acreditats tals fets i que les sancions recorregudes han sigut estimades, la qual cosa comporta un pagament indegut per la cooperativa. Es declare l'obligació de l'entitat demandada de transmetre al demandant la titularitat administrativa del camió, marca Mercedes Benz, vehicle aportat a la cooperativa com a aportació obligatòria societària. Sol·licitud de reclamació del dret a reincorporar-se a la cooperativa com a professora de llengua, en la seua condició de sòcia i treballadora, després de fer esgotat el període d'excedència forçosa. Sol·licitud de liquidació de la baixa de soci i el pagament d'aquesta, sent els conceptes a liquidar la suma de les aportacions al capital social i els lliuraments al fons operatiu. Sol·licitud d'impugnant l'import de reembossament de l'acció acordat per la cooperativa. Sol·licitud de nul·litat del procediment de sanció amb motiu del canvi de comptador, i de la notificació efectuada i en el seu cas de la sanció imposada, i es reposen o revoquen les mateixes amb devolució de les quantitats cobrades per la cooperativa de la facturació de 12.593 kWh, per no ajustar-se a dret. Sol·licitud d'impugnar acord d'assemblea general ordinària, pel qual es desestima el recurs presentat contra l'acord del consell rector de qualificació de la baixa de la demandada com no justificada amb els efectes econòmics inherents a aquesta. Sol·licitud es reconega el caràcter justificat de la baixa sol·licitada i els consegüents efectes d'aquesta qualificació. Sol·licitud de nul·litat d'acord d'assemblea general d'inadmissió com a soci al demandant, per vulnerar el que es disposa en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Declarar que el consell rector va infringir l'article 9 dels estatuts de la cooperativa i l'article 20 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. Reclamar perjudicis econòmics. Reclamar al demandat la quantitat de 19.532,89 € més els interessos des de la data que se li va reclamar i a passar per l'acord de compensar el crèdit a favor de la cooperativa per la imputació de pèrdues amb el crèdit que té reconegut el demandat pel Laude CVC-190-A i condemnar a pagar la quantitat reclamada més els interessos. Discrepància en la liquidació de les aportacions al capital social. Reclamació per la liquidació practicada a la sòcia a conseqüència de la baixa per defunció, qualificada com no justificada per sessió del consell rector. Reclamació del reembossament del total de les aportacions obligatòries al capital social pendents de pagament més l'interés legal dels diners corresponents, i expressa condemna en costes a la demandada Sol·licitud de condemna al demandat a pagar la 5.202,30 € a la cooperativa, per incompliment de contracte. Sol·licitud de condemna al pagament del demandat, aportant com a única prova la documental l'extracte de compte per import de 5.491,67 € Sol·licitud d'anul·lació de dos expedients sancionadors interposats al soci per infraccions. El primer amb sanció de 600 euros i suspensió de part dels drets com a soci i la segona sanció amb multa de 1.200 euros i suspensió d'un any de tots els drets com a soci. Sol·licitud condemna al demandat al pagament de la quantitat de 22.330 € en concepte de danys i perjudicis causats a la cooperativa, i el pagament de 601 € i 210 € en concepte de sanció per la comissió d'una falta molt greu, més els interessos legals, així com el pagament de les costes. Qualificació de la baixa com no justificada i expedient sancionador; conseqüències jurídiques que la baixa genera en matèria de responsabilitats per al soci quant a indemnització a favor de la cooperativa per danys i perjudicis i sanció. Reclamació de 476.952,11 € com a liquidació del conveni de intercooperación que vinculava a la Cooperativa V. T. amb B. E., i això amb l'interés corresponent calculat des del dia 02/11/2016 o subsidiàriament la quantitat que resulte acreditada després del procediment probatori, sol·licitant la seua condemna al pagament de les costes del procediment. Reclamació de quantitat conjunta de 79.266,51 euros en concepte de liquidacions pendents als socis de diverses campanyes quan eren socis de la cooperativa (en data de la demanda no són socis per haver sigut baixa voluntària) Sol·licitud indemnització per danys i perjudicis de l'acomiadament, i indemnització dels mesos no treballats fins a la seua jubilació (des del 26/072013 fins al 26/05/2030), ascendint la quantitat reclamada a 587.430,14 euros del total de multiplicar 202 mesos per 2.908 euros corresponents a l'eixit del mes de maig de 2013. Reclamació pel demandant de la quantitat de 4.039,50 € més els interessos legals des de la data de la reclamació i la imposició de costes a la demandada. Sol·licitud devolució del capital social aportat a conseqüència de la baixa sol·licitada, estimant l'import del capital de 36.600 euros i sol·licitud del pagament de la campanya 2013-2014 per import de 24.368,72 euros. Sol·licitud de qualificació de la baixa de la cooperativa com justificada Sol·licitud perquè es declare la liquidació practicada per la cooperativa demandada de la collita de raïm macabeu de cultiu convencional aportada pel demandant en la campanya 2015/2016 no sent conforme a dret, anul·lant-la i deixant-la sense efecte, liquidant-se aquesta collita d'acord amb els criteris que es contenen en l'ordinal quart de la demanda i al que establisca el dictamen pericial aportat per aquesta part, amb expressa condemna en costes a la Cooperativa demandada. Sol·licitud de nul·litat de l'acord ratificat en l'assemblea general d'expulsió del demandant, per estar sobresegut l'expedient sancionador. Sol·licitud de Laude en els termes següents: Que el dret aplicable a les devolucions sol·licitades és el vigent a les dates dels lliuraments i no el suposadament sobrevingut a partir de la data de la seua baixa voluntària justificada com a soci. Que la incorrecta comptabilització de tals aportacions en un compte de reserves no vincula a la sol·licitant. El dret a la devolució de 5.028 € quan hagen transcorregut 5 anys en les mateixes condicions d'igualtat que la resta de les persones que continuen sent socis en els termes indicats. La devolució immediata, al compte bancari el codi del qual obra en poder de la cooperativa demandada de les aportacions de les quals haja transcorregut els 5 anys més els interessos legals que deriven de l'incompliment. La declaració de responsabilitat personal dels directius. Sol·licitud de condemna a la cooperativa al pagament de la quantitat de 20.280 € per reembossament d'aportacions socials, al pagament dels interessos legals reportats des de la data de la baixa voluntària no justificada (01/09/2011), i de la justificada (25/06/2015); condemnar a la cooperativa al pagament de les costes del procediment, així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració que es determinen. Sol·licitud condemnar a la cooperativa: al pagament de la quantitat de 2.400 € en concepte de reembossament de les seus aportacions obligatòries al capital social; condemnar al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària injustificada; condemnar al pagament de les costes del procediment així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa de l'administració. Sol·licitud condemnar a la cooperativa: al pagament de 2.640€ en concepte de reembossament de les seues aportacions obligatòries al capital social; Al pagament dels interessos legals reportats des de la data efectiva de la baixa voluntària injustificada 01/09/2008 (2 fanecades) i el 01/09/2011 (9 fanecades); Al pagament de les costes del procediment, així com abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa d'administració que es determinen. Sol·licitud per a declarar l'acord de l'assemblea general, i l'acord de consell rector, és nul de ple dret, en tant que qualifica la seua baixa voluntària com no justificada. Demanda del soci contra la cooperativa contra la liquidació d'una determinada collita i, sense solució de continuïtat, i sense ni tan sols esperar el resultat del expedient arbitral, una notificació de baixa, que no troba acomodament en cap precepte legal per a la seua consideració com justificada. Sol·licitud de nul·litat de l'acord de la assemble general extraordinaria de 27/06/2014 pel qual es va desestimar el recurs presentat pel demandant i ratificat per l'acord de consell rector de 07/04/2014, pel q es va acordar la baixa del soci, deixant sense efecte aquesta baixa com a soci. Sol·licitud per a reconéixer la condició de soci, readmetent al demandant i se li pague la quantitat de 1.200 € per cada mes que passe des de q la baixa va ser efectiva el 27/06/2014 fins hui en q se li torne a reconéixer la condició de soci i se li readmeta de manera efectiva en la cooperativa. Es condemne a la cooperativa a pagar les costes processals de l'arbitratge. Sol·licitud d'abonar al soci 1.200 € en concepte de reembossament d'aportacions dineràries efectuades, els interessos legals reportats per aquesta quantitat des que va haver de ser reembossada, la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles i la retribució, en el seu cas, de les aportacions que s'haurà de determinar en execució del laude. Sol·licitud per a declarar nul de ple dret l'acord de consell rector d'autorització d'obertura d'una botiga a un soci, i subsidiàriament, es declare que l'acord és anul·lable per vulnerar les normes del Reglament de Règim Intern de la cooperativa demandada. S'acorde deixar sense efecte l'acord impugnat i ordenar que no es porte a efecte l'obertura de la botiga. Sol·licitud nul·litat tots els acords adoptats en assemblea general els exercicis 2016-2017, en els quals la convocatòria no s'haja realitzat reglamentàriament i en el cas que comporte càrrega onerosa, no s'haja notificat als absents; Declarar nul i deixar sense efecte l'Acord del 30/10/2017 del consell rector per haver-se adoptat fora del termini formalment determinat de 3 mesos; Reconéixer i declarar com justificada la baixa com a soci de la Cooperativa i improcedent el requeriment efectuat per al pagament de noves aportacions; Reconéixer el dret a la devolució de l'import corresponent a la liquidació de les aportacions obligatòries efectuades per a l'ingrés en la cooperativa. Reclamació de la quantitat de 1.501 € més els interessos legals corresponents i les costes del procediment, per una infracció interposada a la cooperativa i realitzada pel demandat. Reclamació del pagament de l'import de 1.893,18 € a V.R.N., en concepte de liquidació per la seua baixa voluntària justificades. Reclamar la quantitat de 3.853,25 € més els interessos legals corresponents i les costes al demandat, per concepte de quotes mensuals, tributs, expedients sancionadors i assegurances que deu a la cooperativa. Sol·licitud declarar la baixa com a associat formulada per l'entitat demandant respecte a l'entitat demandada i la devolució de les aportacions realitzades. Sol·licitud declarar la baixa com a soci del demandant, respecte a la demandada i la devolució de les aportacions realitzades. Sol·licitud de nul·litat de l'acord del consell rector, ratificat en l'assemblea general pel qual se li imposa al demandant una sanció de 150 €, sense que conste en els estatuts socials, secció de Organització de Productors de Fruites i Hortalitzes aquesta possibilitat sancionadora. Sol·licitud de nul·litat d'acord de consell rector, sent una sol·licitud de pròrroga del soci demandat de la petició de plaça al parc comercial en el qual es troba per període d'un any. Sol·licitud de nul·litat de l'acord de l'assemblea referent a la ratificació de l'expedient d'expulsió promogut pel consell rector. Recurs contra la Diligència d'Ordenació del 23/10/2018 sobre contestació a demanda i trasllat de diligències de prova, al·legant totes dues mercantils la improcedència de la inadmissió de les contestacions a la demanda per extemporànies, per entendre que el mes d'agost és inhàbil en matèria d'arbitratge. Reclamació de 44.479,85 € com a saldo de de les quantitats que, a consideració de la cooperativa, deu el demandat. 43.895,85 € derivats de les indemnitzacions que la cooperativa va haver de pagar a causa de l'accident patit pel camió conduït pel demandat; 601 euros derivats de la sanció imposada pel consell rector al demandat soci. Sol·licitud de revocació d'acord del consell rector de qualificació de baixa voluntaria no justificada i reclamació de la devolució d'aportacions per import íntegre de 3.512,75 euros o subsidiariament el 80% de l'import. Declarar la responsabilitat de J.E.G. per la utilització indeguda de les targetes de conductor de M.C.B.T. i J.E.B.; Indemnitzar a la cooperativa per l'import de les sancions, que conjuntament ascendeix a 3.002 € o el pagat efectivament per la cooperativa, si fora diferent. Sol·licitud de reconeixement del dret del demandant a la part proporcional de les reserves voluntàries per import de 102.708,14 euros i la rectificació de l'autoliquidació practicada per la demandada quant a saldos pendents, més els interessos reportats per les quantitats demandades. Sol·licitud condemna a la cooperativa demandada a realitzar nou càlcul del reembossament del capital social que correspon a la demandant, en considerar-se nul el realitzat. Condemne a la societat cooperativa a pagar a la demandant l'import del capital social que es reclama de 22.926,22 euros i al pagament de les costes reportades en la instància. Sol·licitud condemna a la cooperativa demandada a realitzar nou càlcul del reembossament del capital social que correspon a la demandant, en considerar-se nul el realitzat. Condemne a la societat cooperativa a pagar a la demandant l'import del capital social que es reclama de 15.904,55 euros i al pagament de les costes reportades en la instància. Reclamació de nul·litat dels acords que aproven la modificació estatutària dels articles 11, 37, 42 i 45 dels estatuts socials de l'entitat demandada. Es declare que la cooperativa està obligada a abonar al demandant les quantitats degudes en concepte de salari dels mesos de gener a setembre de 2018, tots dos inclusivament, que ascendeixen a la quantitat de 6.868,40 € més els interessos legals des de la interposició de la demanda fins al pagament efectiu, així com les pròximes mensualitats que no siguen abonades per la cooperativa mentre es tramita la demanda, i tot fins hui en què s'emeta el laude arbitral. Es condemne a la cooperativa per les costes del procediment, i abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa d'administració que es determine. Sol·licitud de liquidació al soci de l'última collita abans de cursar la baixa, per un import de 2.846,47 € segons la liquidació d'aportacions. Sol·licitud perquè es procedisca a la convocatòria d'una assemblea general extraordinària, en la qual s'incloguen dos punts en l'ordre del dia, a saber, la revocació de l'actual consell rector de la cooperativa i el nomenament, en el seu cas, de nou consell rector, conforme al que es disposa en l'article 34 dels estatuts socials. Reclamació del deute del demandat A.P. m. de 10.724,38 € que manté amb la cooperativa a conseqüència d'haver sigut soci com a transportista autònom. Reclamació de la quantitat de 49.122,62 euros, més interessos legals des del 31 de desembre de 2016. Aquesta quantitat, respon a una part de la liquidació d'Aportacions Obligatòries i Reserves, practicada per la pròpia Cooperativa demandada, després de ser baixa el demandant com a soci d'aquesta, quantitat que no li ha sigut abonada fins hui. Sol·licitud de nul·litat del punt tercer de l'ordre del dia de l'acta de l'assemblea de la cooperativa demandada (obligació de reintegrar les quantitats percebudes en excés i, per tant, de manera indeguda, del denominat “complemente RETA”, en quantia total de 13.566,84 €) Es qualifique la baixa social com justificada per haver-se vulnerat drets del soci, que es condemne a la cooperativa i al consell rector al pagament dels danys i perjudicis econòmics causats al demandant. Al mateix temps que el reembossament de les aportacions obligatòries haurà de realitzar-se conforme disposa l'article 44 dels Estatuts cooperatius. Es qualifique la baixa social com justificada per haver-se vulnerat drets del soci, que es condemne a la Cooperativa i al Consell Rector al pagament dels danys i perjudicis econòmics causats al demandant. Al mateix temps que el reembossament de les aportacions obligatòries haurà de realitzar-se conforme disposa l'article 44 dels Estatuts.cooperatius. Declarar que el demandant ha exercit correctament el seu dret de separació de soci de l'art. 51 de la Llei de cooperatives i conforme als estatuts. Condemnar a la demandada a realitzar el càlcul del reembossament del capital social de totes les quantitats que corresponen al demandant, a conseqüència de la baixa de la cooperativa, d'acord amb balanç dels exercicis corresponents. Condemnar a la cooperativa a pagar al demandant la quantitat de 36.411,75 euros. Condemnar a la cooperativa al pagament dels interessos, costes i totes les despeses derivades del procediment. Sol·licitud d'obligació al soci de conducta al pagament a la cooperativa de 2.795,02 euros més l'interés legal dels diners des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Sol·licitud d'obligació al soci de conducta al pagament a la cooperativa de 13.457,18 euros més l'interés legal dels diners des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Sol·licitud de demanda per la qual es condemne a la demandada a abonar l'import de 10.461,16 euros, més les quantitats que resulten, després de la prova que en el seu moment es practique, derivades del còmput exacte de les quantitats corresponents a l'abonament del gasoil professional durant l'any 2016 i 2n trimestre de 2017, de l'import de l'IVA de les factures de gasoil i Adblue des de febrer de 2016 fins a gener de 2017, tots dos inclusivament, i de l'import del fons d'amortització del vehicle propietat del demandant, la quantia del qual desconeixen ni poden quantificar per no disposar de la documentació corresponent, més els interessos legals d'aquestes sumes des de la presentació de la demanda fins al seu efectiu abonament, amb expressa condemna a la demandada de les costes i les despeses del procediment. Sol·licitud nul·litat de l'acord d'expulsió com a sòcia treballadora i ser readmesa en les mateixes condicions que regien abans de produir-se l'expulsió o l'abonament d'una indemnització per acomiadament. Sol·licitud del pagament a la demandant de la quantitat de 5.728,98 €, més l'interés dels diners, des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va ser baixa. Reclamació de l'import que a data de la demanda deu el soci a la cooperativa, quantitat derivada de les liquidacions de les Bestretes societàries i que prové de la seua activitat cooperativitzada fins a la data de la seua baixa per expulsió com a soci. Reconeixement de la baixa com a soci de la cooperativa i reembossament de les seues aportacions en el capital social de l'entitat. "Disconformitat del soci amb la liquidació de la campanya del caqui 2020-2021 en dos parcel·les propietat del demandant, a causa d'un incident meteorològic cobert per la pòlissa de l'assegurança que té la cooperativa per a la collites dels socis. El soci justifica la reclamació en què la collita es va minorar en quantitat i qualitat a causa de les inclemències meteorològiques (7 i 11/12/2020). Entre 3.000 i 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2016-01-22 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse d'aportació al capital social (4.146,90 €) més interessos legals que s'haurien produït des de la data de baixa de la demadant i les costes del procediment. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-12-30 Dret Pascual Romero Martínez Agroalimentària Altres assumptes Sol·licita es declare extingit el contracte entre la demandant i la cooperativa demandada per incompliment contractual d'aquesta última, amb les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta extinció. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2015-12-16 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud anul·lació acorde consell rector, pel qual s'acorda baixa obligatòria, per considerar que se li ha causat indefensió per falta d'audiència prèvia a la baixa obligatòria i defensa que sí que compleix els requisits per a ser soci de la cooperativa. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2015-12-03 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse d'aportacions (35.266 €), més interessos legals i costes. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-12-03 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse aportació obligatòria, en reclamació de 6.130,20 € per a cada soci, més 1.830,79 € per a (M.C.), més 1.418,78 € (per a J.P.) i els interessos corresponents. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-11-02 Dret Jorge Alonso Granell Ensenyament Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud pagament d'aportacions socials efectuades, amb actualització IPC des de data de desemborsament fins a la d'expulsió el 27/02/2009 i que es determinen els interessos que resulten d'aplicació davant l'incompliment de pagament de les obligacions reclamades. Es fixen les quantitats de reserves voluntàries repartibles dimanants de l'exercici 2009 i la part proporcional de beneficis del 2009. Condemnar a la cooperativa al pagament dels interessos legals i processals que corresponguen i al pagament de costes. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-11-02 Dret Octavio Hermoso Pérez Serveis Qualificació de la baixa Sol·licitud qualificació de baixa justificada en contra de l'acord de l'assemblea general extraordinària de la cooperativa, en el qual es desestima el recurs presentat pels demandants contra la baixa no justificada adoptada per consell rector. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-11-02 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud reembosse aportació obligatòria, i condemna a la cooperativa demandada a reembossar la quantitat de 6.000 € més els interessos legals amb expressa condemna en costes. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-10-28 Dret Pilar Rodríguez Campo Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud que es declare nul l'actual consell rector de la cooperativa demandada per incompliment dels estatuts de la mateixa i la Llei 8/2003 de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Es basa en el fet que havent-se produït una baixa en el consell rector de la Cooperativa, no es va substituir al vocal cessant pel suplent. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2015-10-23 Dret Esteban Rubio Ribés Crèdit Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud es declare la nul·litat de l'acord del Consell Rector de la cooperativa demandada, en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2014, convocant l'assemblea general extraordinària en data 14 de març de 2014 per a donar compliment al laude arbitral derivat del procediment CVC-156-A; la nul·litat de l'Acord adoptat per l'assemblea general extraordinària celebrada el 14/03/2014 referit a la "Elecció per a la renovació estatutària de 6 membres titulars i 1 suplent del consell rector" i nul·litat de l'Acord Tàcit adoptat per la Comissió de Recursos pel qual s'entén desestimada la reclamació presentada pels demandants el 12/05/2014 Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2015-10-05 Dret F. Javier Quiles Bodí Crèdit Impugnació d'acords socials Sol·licitud declarar nul l'acord consell rector sobre convocatòria d'assemblea general extraordinària per defectes en la convocatòria; Es declare nul·litat acorde consell rector de 9/09/2014 sobre normes electorals; i es declare nul·litat de l'assemblea general extraordinària de 15/09/2014 per entendre que s'han produït irregularitats. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2015-09-25 Dret Francisco Martín Beltrán Consum Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud per a efectuar la liquidació i desemborsament de les aportacions socials de la sòcia en la cooperativa, amb expressa imposició de les costes processals. Indeterminada Acord entre les parts veure PDF
2015-09-10 Dret Octavio Hermoso Pérez Treball associat Qualificació de la baixa Sol·licitud nul·litat acorde assemblea general extraordinària de 27/06/2014 en el qual es va desestimar el recurs front acorde consell rector pel qual es va ratificar baixa obligatòria com a soci de la cooperativa, al·legant que s'ha fet de manera il·legal. Sol·licitud de readmissió de soci i drets econòmics que li corresponguen. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-09-09 Dret Francisco Argaya Roca Transports Altres assumptes Reclamació de la quantitat de 2.921,68 € al soci demandat per factures i per dues sancions. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-06-30 Dret Raquel Martín Menjón Transports Altres assumptes Reclamació de quantitat pels següents conceptes: 3 sancions de transport, interessos de constrenyiment, imposats de circulació de dos anys i saldo de comptes de soci, com a responsabilitats i obligacions del soci. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2015-05-22 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de la liquidació al soci corresponent a l'exercici tancat segons els càlculs del demandant (24.390 euros), reembossament de les aportacions obligatòries i, en el seu cas, la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2015-04-30 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud nul·litat d'acord de Consell Rector de convocatòria d'assemblea general extraordinària, d'acord adoptat en l'assemblea general extraordinària anterior en el punt de l'elecció de renovació estatutària de membres del consell rector i d'acord adoptat per la Comissió de Recursos Humans de la cooperativa desestimant la reclamació del demandant. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2015-04-01 Dret Sara Vayá Sanchis Transports Altres assumptes Reclamació d'imports en concepte de saldos a favor del demandant. Quantitat provinent resultat d'operacions de saldo deutor amb la cooperativa (10.323,83 euros) i quantitat en concepte de lucre cessant, corresponent als guanys deixats d'obtindre durant els mesos que suposadament no va poder desenvolupar la seua activitat professional per no comptar amb la targeta de transport nacional (32.520,64 euros) Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2015-02-02 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud declaració de nul·litat d'acords socials adoptats per l'Assemblea General Extraordinària, en relació a un expedient sancionador obert al soci, acordant l'expulsió d'aquest. Reclamant una indemnització per danys i perjudicis de 1.500 euros mensuals fins a la reposició de tots els drets com a soci i condemna en despeses a la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2014-12-04 Dret Francisco Argaya Roca Serveis Altres assumptes Reclamació de reembossament d'aportacions socials, amb actualitzacions i interessos. La cooperativa va contestar a la demanda, i a més de sol·licitar la desestimació de la demanda, va formular que es condemnara a l'interessat a abonar a la cooperativa la quantitat de 21.215,10 € més interessos. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2014-12-03 Dret Esteban Rubio Ribés Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat d'acord de l'assemblea general del 30/06/2014 que va aprovar els comptes de l'exercici 2012, acordant la imputació als socis de les pèrdues resultants. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2014-11-13 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de les aportacions obligatòries al capital social no reembossades i els interessos reportats des de la data de la baixa de soci. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2014-10-28 Dret María Rosella Burguete Agroalimentària Altres assumptes Reclamació el pagament de 453,71 € i 7.342,74 € que els demandats deuen a la cooperativa per la compra de fitosanitaris. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-10-28 Dret María Rosella Burguete Agroalimentària Altres assumptes Reclamació el pagament de 453,71 € i 7.342,74 € que els demandats deuen a la cooperativa per la compra de fitosanitaris. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-10-16 Dret Jesús Sánchez Hernández Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud de condemna a la demandada al pagament de 25.000 € més els interessos anuals al 7,5% sobre aquesta quantitat, i a la quantitat de 3.528,97 € més els interessos legals, així com al pagament de les costes causades. La sòcia va sol·licitar una bestreta de la liquidació de la collita de 25.000 € i que la seua devolució es realitzaria afegint el 7,5% d'interessos sumats a la quantitat anticipada. En la campanya corresponent la sòcia no va entregar la collita a la cooperativa i va vendre al comerç privat la mateixa, estant davant un cas de doble venda. La quantitat de 3.528,97 € corresponen a factures impagades per subministrament de combustible en la gasolinera de la cooperativa. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-09-29 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud per a determinar si les aportacions subscrites i desemborsades tenen el caràcter d'obligatòries o voluntàries; Declarar el punt de l'ordre del dia de l'assemblea general pel qual es nomenen places vacants del consell rector; Nul·litat d'acord de l'assemblea general pel qual es desestima el recursos de la cooperativa demandant contra els acords del consell rector de la demandada, que desestima la sol·licitud de baixa voluntària justificada de la cooperativa demandant i com a conseqüència es declare justificada i es liquiden les aportacions; Nul·litat de l'acord de consell rector amb expedient sancionador d'expulsió contra la cooperativa demandant; Sol·licitud de nul·litat de l'acord de assemblea general pel qual es desestima el recurs interposat per la demandant contra l'acord de consell rector pel qual s'expulsa a la cooperativa demandant. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2014-09-12 Dret Jorge Alonso Granell Transports Altres assumptes Reclamar el pagament de 4.601 € al demandat en concepte de quantitat abonada per la cooperativa per compte del demandat a conseqüència d'una sanció per infracció de trànsit imposada a la cooperativa, per una infracció comesa pel demandat com a conductor i soci-propietari del vehicle amb el qual feia el seu treball. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-08-25 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació del reembossament del 100% de l'aportació obligatòria al capital social per import de 8.414 €, per baixa voluntària, més els interessos reportats des del 31/08/2012, data de tancament d'exercici de la cooperativa i de baixa del soci, fins a la data efectiva del pagament, al tipus d'interés legal dels diners de cada any, més imposició de costes a la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-08-01 Dret Vicent Xelvi Clar Transports Impugnació d'acords socials Reclamació de quantitat, corresponent a l'aportació estatutària obligatòria Menys de 3.000 € Acord entre les parts veure PDF
2014-06-12 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de liquidació i reembossament de les aportacions al capital de la cooperativa demandada, l'interés legal corresponent des de la data de tancament de l'exercici social en què es considere que es va produir la baixa del demandant. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2014-05-30 Dret Vicente Moliner Bertrán Transports Altres assumptes Sol·licitud de reclamació de la quantitat de 3.450,75 € més els interessos legals per l'expedient sancionador que se li va interposar a la demandada quan era sòcia de treball de la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-05-27 Dret Pascual Romero Martínez Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud de reclamació de la quantitat de 2.089,81 € imputable com a pèrdues als socis dels exercicis 2009 i 2010, per la baixa del soci. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2014-05-26 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de devolució d'aportacions al capital social per import de 54.000 €, més els interessos, per considerar incorrecta la liquidació practicada. En cas d'estimar que la liquidació practicada va ser correcta, abonar l'import de 26.832,60 € més interessos. Més de 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2014-05-26 Dret Octavio Hermoso Pérez Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnació de l'Assemblea General de 02/01/2014 i dels acords socials aconseguits en aquesta. Sense reclamació de quantitat Acord entre les parts veure PDF
2014-04-14 Dret Juan Antonio Vivar Piera Transports Impugnació d'acords socials Reclamació a la cooperativa la devolució de les aportacions obligatòries i/o voluntàries al capital social de la cooperativa mentre va ser membre d'aquesta, a conseqüència de la baixa per expulsió, segons acord del consell rector. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2014-04-10 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a pagar quantitats corresponents a la quota d'ingrés no reembossable, a raó de 180,30 € per fanecada. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2014-04-10 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a pagar quantitats corresponents a la quota d'ingrés no reembossable, a raó de 180,30 € per fanecada. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2014-04-10 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a pagar quantitats corresponents a la quota d'ingrés no reembossable, a raó de 180,30 € per fanecada. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2014-04-10 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a pagar quantitats corresponents a la quota d'ingrés no reembossable, a raó de 180,30 € per fanecada. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2014-04-10 Dret Sara Vayá Sanchis Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a pagar quantitats corresponents a la quota d'ingrés no reembossable, a raó de 180,30 € per fanecada. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2014-02-13 Dret M. Pilar Alguacil Marí Crèdit Impugnació d'acords socials Contra acorde consell rector referit a la resolució de les objeccions i reclamacions presentades relatives a les candidatures publicades, pel qual es rebutjava la candidatura al consell rector de la qual formaven part els demandants. Acord del punt 4 de l'assemblea general del 26/06/2012. Acord de la Comissió de recursos pel qual s'acorda desistir les reclamacions efectuades pels socis demandants. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2014-01-14 Dret José Vicente Santamaría Paulo Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de la sanció imposada per la cooperativa demandada al demandant, consistent en la sanció per aplicació del punt 32 de les Normes de la campanya 2012/2014; Nul·litat de l'acord d'Assemblea General del 04/12/2021 relativa a la imposició de sancions en un 100% o reducció del 90% i nul·litat dels articles 31 i 35 de les normes de la campanya 2012/2013 Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2014-01-14 Dret José Vicente Santamaría Paulo Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de la sanció imposada per la cooperativa demandada al demandant, consistent en la sanció per aplicació del punt 32 de les Normes de la campanya 2012/2014; Nul·litat de l'acord d'Assemblea General del 04/12/2021 relativa a la imposició de sancions en un 100% o reducció del 90% i nul·litat dels articles 31 i 35 de les normes de la campanya 2012/2013 Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2014-01-14 Dret José Vicente Santamaría Paulo Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de la sanció imposada per la cooperativa demandada al demandant, consistent en la sanció per aplicació del punt 32 de les Normes de la campanya 2012/2014; Nul·litat de l'acord d'Assemblea General del 04/12/2021 relativa a la imposició de sancions en un 100% o reducció del 90% i nul·litat dels articles 31 i 35 de les normes de la campanya 2012/2013 Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2013-12-03 Dret M. Pilar Alguacil Marí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Contra acorde consell rector en el punt referit a la resolució de les objeccions i reclamacions presentades relatives a les candidatures publicades, que rebutjava la candidatura al consell rector de la qual formaven part els demandants. Acord adoptat en el punt 4 de l'Ordre del dia de l'assemblea general del 26/06/2012. Acord adoptat per la Comissió de recursos que acorda desestimar les reclamacions efectuades pels socis demandants. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2013-11-18 Dret Esteban Rubio Ribés Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat d'acord de la assemblea general, que desestima el recurs interposat contra l'acord del consell rector pel qual es va resoldre l'expedient disciplinari obert a la demandant amb imposició de sanció de 3.000 € i expulsió de la cooperativa. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-11-15 Dret Esteban Rubio Ribés Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de sobreseïment de l'expedient sancionador (multa de 3000 € i expulsió de la cooperativa) per haver passat més de 2 mesos des que es va ordenar la incoació del mateix fins que es va adoptar la resolució per consell rector. I subsidiàriament declarar nul de ple dret l'expedient. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2013-11-08 Dret Victor Manuel Machí Felici Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'anul·lació de l'assemblea general del 24/08/2012 i de tots els seus defectes formals i irregularitats, la reincorporació a la seua activitat en la cooperativa i una indemnització pels dies que no se li ha permés treballar que estima en 70 €/dia, que se li permeta formar part del consell rector, que se li facilite la documentació sol·licitada, i es dirimisquen les responsabilitats incorregudes pels membres del consell rector. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-10-22 Dret José Martín Pastor Ensenyament Impugnació d'acords socials Sol·licitud declarar nul·la per es contrària a la Llei l'Assemblea General Ordinària de data 29/10/2011, donada la inexistència de convocatòria dels demandants. En el cas que la present controvèrsia no es resolguera segons l'exposat, s'arbitre de manera anàloga al expedient d'arbitratge núm. CVC/102-A. S'impugna l'acord d'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2012-2011, per incompliment de l'art. 63.2 de la LCCVV. Reconéixer als demandants el dret al reembossament de les seues aportacions socials en la quantia que el laude sol·licitat determine. Nomenament de perit perquè emetrà un dictamen per disconformitat de soci dels comptes anuals de la cooperativa (08/06/2013) Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-10-14 Dret Manuel José Forcada Ferrer Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de condemna a la cooperativa a abonar als demandants unes quanties arran de la seua eixida de la cooperativa, més l'interés legal des de la interposició de la demanda i les costes. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-10-14 Dret Manuel José Forcada Ferrer Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de condemna a la cooperativa a abonar als demandants unes quanties arran de la seua eixida de la cooperativa, més l'interés legal des de la interposició de la demanda i les costes. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-09-12 Dret M. Ángeles Prats Arango Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de ple dret dels acords adoptats per l'assemblea, acordant la seua expulsió com a soci així com la improcedència de la liquidació i la imposició d'una sèrie de sancions econòmiques, interessant el reconeixement de l'actual qualitat de soci, danys i perjudicis causats amb reintegrament del deixat de percebre i subsidiàriament per al supòsit que no s'acordara la nul·litat de l'expulsió, a la liquidació que li correspon en funció del patrimoni de la cooperativa. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2013-07-19 Dret Octavio Hermoso Pérez Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'Acord de l'Assemblea General de 29/01/2011 i Acord de Consell Rector del 31/01/2011, i sol·licita s'ordene la convocatòria de nova Assemblea per a cobrir els càrrecs que van ser objecte de la convocada el 29/01/2011 i a més del President del consell rector. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2013-07-08 Dret María Rosella Burguete Habitatges Impugnació d'acords socials Sol·licitud que la cooperativa se sotmeta a l'arbitratge sol·licitat i que reconega i reembosse als socis les aportacions d'aquests, fruit de la baixa que aquests senyors van formalitzar com a socis de la cooperativa l'any 2003, així com els interessos reportats des de la data de la sol·licitud de la baixa. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2013-06-20 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de la declaració que tots dos demandants havien sigut baixa com a socis a causa de la seua sol·licitud conforme a estatuts socials, que els seus expedients d'expulsió eren nuls de ple de dret o subsidiàriament haurien caducat, i reclamació de diverses quantitats per devolució d'aportacions i préstecs, i condemna al pagament de costes de l'arbitratge a la cooperativa. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2013-06-20 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de la declaració que tots dos demandants havien sigut baixa com a socis a causa de la seua sol·licitud conforme a estatuts socials, que els seus expedients d'expulsió eren nuls de ple de dret o subsidiàriament haurien caducat, i reclamació de diverses quantitats per devolució d'aportacions i préstecs, i condemna al pagament de costes de l'arbitratge a la cooperativa. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2013-06-07 Dret Agustín Ferrer Olaso Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud es declare la nul·litat de l'expedient sancionador iniciat pel consell rector de la cooperativa enfront del soci, amb expressa condemna a les taxes i costes a la demandada. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2013-05-10 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud de declaració de la baixa com a voluntària (en lloc de baixa voluntària no justificada) i reembossar les aportacions obligatòries i la part corresponent a les reserves voluntàries repartibles amb efectes del tancament de l'exercici 2009 i el reembossament de la liquidació practicada. Entre 3.000 i 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2013-04-25 Dret Joaquín Remolar Vicent Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació en concepte de devolució d'aportacions la quantitat de 10.953,63 € Més de 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2013-04-16 Dret Joaquín Vidal Vidal Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Havent sol·licitat el 02/12/2009 el demandant la baixa com a soci de la cooperativa i la liquidació de les aportacions socials, a la data de la demanda no se li han retornat les aportacions de caràcter obligatori ni les de caràcter voluntari, no se li ha comunicat la liquidació de la baixa i no s'ha determinat la quantitat a retornar. Es pretén la devolució íntegra de les aportacions econòmiques realitzades en el seu moment, 15.744,55 € segons la documentació aportada. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2013-04-02 Dret Raquel Martín Menjón Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud declarar la baixa voluntària de les cooperatives demandants amb data d'efectes del 29/09/2011. Es qualifique aquesta baixa voluntària com justificada, sense aplicació de cap reducció, prenent com a data per a la liquidació la del tancament de l'exercici a 30/09/2011. Es condemne a la demandada al pagament, en concepte de reembossament d'aportacions al capital social i aportacions voluntàries. Cooperativa 1: 26.255,30 €. Cooperativa 2: 13.448,85 €. Es condemne a la demandada a l'abonament dels interessos legals des del 30/09/2011. Per al supòsit que no s'estimaren les pretensions anteriors, es declare la nul·litat de l'assemblea general ordinària celebrada el 27/03/2012 i de qualssevol altres Assemblees que s'hagueren celebrat des del 01/10/2011, per no haver sigut convocades les entitats demandants. Es condemne a la demandada al pagament de totes les despeses i costes generats en el procediment. Més de 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2013-03-20 Dret Sara Vayá Sanchis Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Demanda de la cooperativa a 6 socis perquè paguen quantitats corresponents a les liquidacions que se'ls van practicar després de la sol·licitud de baixa en la cooperativa l'any 2008, i que van ser acordades en la assemblea general de 29/07/2009, prèvia aprovació dels Comptes Anuals i la imputació de pèrdues als socis cooperativistes. La demanda, en gran manera pel desfalc per una de les treballadores de la cooperativa, que en comptes de pagar als proveïdors, desviava els diners en el seu profit. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2013-03-20 Dret Francisco Martín Beltrán Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud de condemna a abonar a la demandada la quantitat de 270.595,80 € mes l'interés legal des del 18/01/2012, amb imposició de costes del procediment, incloent-hi les taxes i despeses de mateix i els honoraris de la lletrada en representació de la cooperativa demandant. Més de 10.000 € Acord entre les parts veure PDF
2013-01-31 Dret Francisco Argaya Roca Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Reclamació de diverses quantitats pels conceptes de collites pendents, aportacions a capital social. Les quantitats reclamades són: Sr. B. 1.443,59 €, Sr. M.C. 4.331,47 €, Sra. C.S. 3.900,91 €, Sra. M.C. 3.150,81 €, Sr. B.S. 8.156,02 € i el Sr. B.B. 11.660,62 €, el Sr. V.M.M no concreta un import en la reclamació. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2013-01-15 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reembossament de la quantitat de 3183,22 € més la quantitat que corresponga d'interessos reportats a data de tancament de l'exercici en què els socis van ser baixa, no constant-los la liquidació dels havers socials. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2013-01-15 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reembossament de la quantitat de 3183,22 € més la quantitat que corresponga d'interessos reportats a data de tancament de l'exercici en què els socis van ser baixa, no constant-los la liquidació dels havers socials. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2012-10-29 Equitat M. Pilar Alguacil Marí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de les actuacions del consell rector de la cooperativa en l'execució de l'acord d'assemblea del 30/07/2008, en el qual es modificava el sistema d'aportacions obligatòries al capital social, i declarar el dret dels demandants a l'actualització de les seues aportacions obligatòries des del moment del seu ingrés fins al moment del canvi de sistema, així com la valoració de l'aportació mínima al capital per a calcular el valor de bescanvi amb les noves, i condemnar a la demandada a pagar les costes del procediment i abonar els honoraris de l'àrbitre i la taxa d'administració que es determine. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2012-10-18 Equitat M. Pilar Alguacil Marí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reconeixement del dret al reintegrament de les aportacions realitzades al capital social. Determinar la quantia que li correspon percebre entre aportacions i revaloracions, que calculades a data de demanda ascendeixen a 22.962,10 € i en el seu cas, la part corresponent de les Reserves voluntàries repartibles. Es condemne a la demandada a pagar les costes del procediment i a abonar els honoraris del árbitre i la taxa d'administració que es determine. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2012-08-27 Equitat M. Carmen Pastor Sempere Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de liquidació d'aportacions del soci en la societat cooperativa, motivat per l'expulsió a conseqüència de realitzar l'activitat cooperativitzada en clara competència deslleial cap a la cooperativa, en realitzar-la al marge i directament amb l'empresa client. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2012-08-10 Dret Jesús Sánchez Hernández Treball associat Qualificació de la baixa Sol·licitud del demandant deixar sense efecte l'acord d'expulsió, i condemnar a la demandada a estar i passar per tal declaració i complir els efectes inherents de readmissió del soci amb tots els seus drets i a la condemna de la quantitat de 12.000 € en concepte de mal moral causat per l'actuació de l'entitat cooperativa. La part demandada sol·licita que es declare que el soci ha ocasionat a la cooperativa danys i perjudicis per import de 16.039,97 € i sol·licita es condemne al demandat a pagar a la cooperativa aquesta suma, més la imposició de costes. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2012-07-25 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud del demandant que es declarara que la seua actuació no ha sigut constitutiva de conducta sancionable, ni creditora d'expulsió, i que en conseqüència procedeix la revocació de la decisió d'expulsió del demandant, la seua reintegració a la qualitat de soci i que done al laude la mateixa publicitat que es va donar a la incoació de l'expedient. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2012-07-25 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud del demandant que es declarara que la seua actuació no ha sigut constitutiva de conducta sancionable, ni creditora d'expulsió, i que en conseqüència procedeix la revocació de la decisió d'expulsió del demandant, la seua reintegració a la qualitat de soci i que done al laude la mateixa publicitat que es va donar a la incoació de l'expedient. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2012-06-29 Dret Jorge Alonso Granell Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·licitud de condemna a la demandada al pagament de 59.951,00 € en concepte de liquidació per saldo final de la campanya 2010/2011. Determinar la procedència de la reclamació de quantitat de la demandant de la campanya 2010/2011 i reconeixement de les quantitats que per part de la demandada es reclamen i la procedència d'aplicar-les al pagament de l'import reclamat pel demandant Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2012-06-25 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Requeriment a la cooperativa per a l'abonament de la liquidació de les aportacions obligatòries a capital social amb efectes de l'exercici 2006/2007 amb la deducció, en el seu cas, de les pèrdues imputades i imputables, i amb la deducció del 20% prevista en els estatuts, incrementades amb l'interés legal dels diners reportats des de la data de tancament de l'exercici social en el qual van ser baixa els socis, i els títols múltiples nominatius d'aportacions obligatòries incorporades al capital social. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2012-06-25 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Requeriment a la cooperativa per a l'abonament de la liquidació de les aportacions obligatòries a capital social amb efectes de l'exercici 2006/2007 amb la deducció, en el seu cas, de les pèrdues imputades i imputables, i amb la deducció del 20% prevista en els estatuts, incrementades amb l'interés legal dels diners reportats des de la data de tancament de l'exercici social en el qual van ser baixa els socis, i els títols múltiples nominatius d'aportacions obligatòries incorporades al capital social. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2012-06-25 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Requeriment a la cooperativa per a l'abonament de la liquidació de les aportacions obligatòries a capital social amb efectes de l'exercici 2006/2007 amb la deducció, en el seu cas, de les pèrdues imputades i imputables, i amb la deducció del 20% prevista en els estatuts, incrementades amb l'interés legal dels diners reportats des de la data de tancament de l'exercici social en el qual van ser baixa els socis, i els títols múltiples nominatius d'aportacions obligatòries incorporades al capital social. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2012-05-21 Dret F. Javier Quiles Bodí Treball associat Altres assumptes Demanda a dos antics socis de la cooperativa, al·legant que han incorregut en actes de "competència deslleial" mentre van ser socis, en haver constituït una mercantil i haver realitzat activitats que entren en competència amb les de la pròpia cooperativa demandant. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2012-04-26 Dret Pascual Romero Martínez Treball associat Altres assumptes Es va obrir expedient sancionador al soci per consell rector el 08/04/2011, per possible comissió de faltes greus i molt greus, i notificat a l'interessat el 12/04/2011. Sol·licitud del demandant de reincorporació com a soci de les dues cooperatives demandades i una indemnització de 5.234,31 € mensuals, des del 03/05/2011 fins a la reincorporació efectiva, així com l'abonament de les quotes a la seguretat social del règim d'autònoms corresponents al mateix període. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2012-03-05 Dret Raquel Martín Menjón Serveis Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de demanda del soci perquè es considerara la baixa sol·licitada com justificada, procedint a reembossar les aportacions corresponents en els termes de l'art. 42 dels Estatuts Socials, sense penalització ni cap deducció en les quantitats desemborsades. També va sol·licitar la devolució de l'aval bancari depositat el 21/05/2008 davant la CAM. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2012-02-09 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud de demanda al soci reclamant quantitat deguda a la cooperativa, per import de 7.978,20 € Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-12-22 Dret Ginés Martínez Costa Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud del retorn del capital social a la demandant a causa de baixa voluntària. No se sol·licita la imposició de costes a la part demandada. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2011-12-19 Dret Agustín Ferrer Olaso Treball associat Altres assumptes Sol·licitud d'abonament en concepte de pagament de les factures degudes per part de cooperativa de 14.775 € més les despeses extrajudicales derivats del cobrament i interessos, i el que denomina la vessa per import de 1.865,26 € i les costes. Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-10-28 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació perquè es declare la improcedència de la deducció de la quantitat de 19.278,71 €, realitzada per la demandada en la liquidació que per baixa voluntària qualificada com justificada, realitza la demandant. La liquidació de les aportacions socials es realitza el 24/10/2010, per tant, la demanda d'arbitratge està realitzada dins del termini dels 3 mesos a què es refereix l'article 16 dels Estatuts Socials de la cooperativa demandada. Segons la cooperativa demandada, les cooperatives "responen dels deutes de la cooperativa durant la seua estada en la mateixa per un període de 5 anys" Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-10-28 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació perquè es declare la improcedència de la deducció de la quantitat de 55.7077,50 €, realitzada per la demandada en la liquidació que, per baixa voluntària qualificada com justificada, realitza a la demandant. La liquidació de les aportacions socials es realitza el 27/12/2010, per tant la demanda d'arbitratge està realitzada dins del termini dels 3 mesos a què es refereix l'article 16 dels Estatuts Socials de la cooperativa demandada. Segons la cooperativa demandada, les *coops. "responen dels deutes de la cooperativa durant la seua estada en la mateixa per un període de 5 anys" Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-10-25 Dret Pilar Rodríguez Campo Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de ple dret de la assemblea general celebrada per la cooperativa el 29/12/2010, i en conseqüència es declare que els actors continuen sent socis d'aquesta, i que ostenten tots els drets socials i polítics dels Estatuts i la LCCV. Es declaren nuls els acords adoptats en aquesta Assemblea, amb les mateixes conseqüències avantdites per als socis actors. Subsidiàriament, en el cas que no s'acollira cap de les pretensions anteriors, es declare que els actors són socis de la Cooperativa i ostenten tots els seus drets polítics i socials. Condemnar a la cooperativa a abonar als actors els danys i perjudicis causats, que es concreten en les quantitats deixades de percebre des del 01/10/2008. En el cas de considerar-se procedent la expulsió dels socis, se sol·licita condemnar a la cooperativa a reintegrar les quantitats actualitzades que corresponguen a tots dos socis, segons Estatuts i legislació vigent. Es condemne en costes a la demandada. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2011-10-25 Dret Pilar Rodríguez Campo Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de ple dret de la assemblea general celebrada per la cooperativa el 29/12/2010, i en conseqüència es declare que els actors continuen sent socis d'aquesta, i que ostenten tots els drets socials i polítics dels Estatuts i la LCCV. Es declaren nuls els acords adoptats en aquesta Assemblea, amb les mateixes conseqüències avantdites per als socis actors. Subsidiàriament, en el cas que no s'acollira cap de les pretensions anteriors, es declare que els actors són socis de la Cooperativa i ostenten tots els seus drets polítics i socials. Condemnar a la cooperativa a abonar als actors els danys i perjudicis causats, que es concreten en les quantitats deixades de percebre des del 01/10/2008. En el cas de considerar-se procedent la expulsió dels socis, se sol·licita condemnar a la cooperativa a reintegrar les quantitats actualitzades que corresponguen a tots dos socis, segons Estatuts i legislació vigent. Es condemne en costes a la demandada. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2011-10-05 Dret Alberto Cárdaba Pérez Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reclamació de 803,01 € en concepte de liquidació per reembossament de les aportacions obligatòries dels socis demandants. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-09-08 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de declaració d'un deute de 210,35 € corresponents a honoraris cobrats per una consulta realitzada pel demandant quan era President de la cooperativa demandada, i que continga aquest Laude una declaració sobre la possibilitat de presentar-se novament com a president de la cooperativa demandada. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2011-07-01 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de 11.364,64 € més els interessos legals i el pagament de les costes. La cooperativa indica que el soci no va retornar la quantitat anticipada per la cooperativa que va percebre com a bestreta sobre la liquidació de la collita futura que li poguera correspondre, sent l'import anticipat de 12.000 € i la quantitat que li corresponia com a liquidació de la collita de 2.139,24 €, import que s'ha de descomptar de la bestreta, interessant que se li abone la quantitat de 9.860,76 € Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2011-07-01 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Liquidació per baixa o expulsió Reclamació de 22.378,80 € més actualitzacions i interessos en devolució de l'aportació social realitzada pel soci en ser baixa en la cooperativa. La cooperativa va qualificar la baixa com no justificada mitjançant resolució del consell rector de 22/06/2006, el soci nega haver rebut aquesta comunicació. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2011-05-30 Dret América Brel Pedreño Treball associat Altres assumptes Reclamació al demandat 3.200,70 € més interessos i costes, derivats del pagament per part de la Cooperativa de les quotes a la Seguretat Social del règim de treballadors autònoms al qual es troba adscrit el demandat. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2011-05-12 Dret Enrique Maseres Cabrera Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud declaració no ajustats a drets els acords adoptats en l'Assemblea General Extraordinària de 16/03/2009. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2011-05-10 Dret Ginés Martínez Costa Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitada la baixa com a sòcia de la cooperativa el 25/09/2009, el consell rector va qualificar la baixa voluntària com no justificada i en la assemblea general ordinària de 30/03/2010 es va votar a favor de la qualificació del consell rector. El demandant sol·licita la nul·litat de l'acord de liquidació del consell rector, discrepant de la qualificació de la baixa i els aprovats per la assemblea general de 30/03/2010, si escau, una vegada tinga accés a l'Acta d'aquesta Assemblea. Liquidació a abonar 154.595,89 € si la baixa es qualifica justificada i 153.464,23 € si es qualifica com no justificada, més els interessos des del 30/09/2009 (data d'efectivitat de la baixa) Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2011-03-21 Dret Octavio Hermoso Pérez Agroalimentària Qualificació de la baixa Demanda relativa a la baixa voluntària del soci i a la sol·licitud de reembossament d'aportacions socials. Indeterminada Acord entre les parts veure PDF
2011-01-27 Dret Raquel Martín Menjón Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat dels acords presos unilateralment per President i Secretari i improcedència de la suspensió/expulsió pretesa i es restablisca la legalitat. Condemnar a la cooperativa a la devolució de les aportacions socials per entendre s'han vulnerat els drets del soci (art. 25 LCCV) i clara intencionalitat de la cooperativa d'expulsió encoberta. Condemnar a la demandada al pagament de les quantitats corresponents als beneficis mensuals des de l'inici o baixa (1 de març). Condemnar a l'abonament de les quantitats corresponents a la cotització en el RETA. Abonament dels interessos ocasionats. Danys i perjudicis i pagament de costes del procediment. Indeterminada Acord entre les parts veure PDF
2011-01-13 Dret Jorge Alonso Granell Agroalimentària Altres assumptes Sol·licitud del pagament de 40.591,94 €, import en el qual es valora el perjudici econòmic causat en les finques les labors de manteniment de les quals i explotació s'havien encomanat a la Cooperativa. Sobre la base de que la cooperativa demandada no estava complint amb l'obligació pactada si es fes càrrec de la gestió de les terres, trobant-se en estat d'abandó. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2010-12-22 Dret Jesús Sánchez Hernández Transports Altres assumptes Sol·licitud condemna al demandat a facilitar a l'actor la documentació concretada en el fet quart de la demanda presentada. La qüestió radica en la interpretació que s'ha de realitzar del dret a la informació del soci cooperativista, així com a determinar l'abast de les atribucions conferides a la comissió de control de la gestió de la cooperativa. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2010-12-15 Dret Octavio Hermoso Pérez Serveis Qualificació de la baixa Sol·licitud de qualificació de baixa voluntària i de reembossament d'aportacions socials (7.000 €) i la part de beneficis corresponents a l'exercici 2006. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2010-11-05 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud de condemna a la demandeu al pagament de la quantitat de 3.317 €, més l'interés legal d'aquesta quantitat des del moment que degué ser abonada, i les costes. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2010-07-29 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Altres assumptes Sol·licitud de condemna als demandats a abonar la quantitat de 750 € a la cooperativa en concepte d'aportació obligatòria i els interessos de les costes causades. Menys de 3.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2010-05-03 Dret Agustín Ferrer Olaso Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud declarar nul·la la Convocatòria de l'Assemblea General de la cooperativa amb data 15/05/2009, i els acords en ella adoptats. Abonament de les quantitats actualitzades que corresponguen als socis i condemnara a la cooperativa al pagament de les costes causades. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2010-05-03 Dret Agustín Ferrer Olaso Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud declarar nul·la la Convocatòria de l'Assemblea General de la cooperativa amb data 15/05/2009, i els acords en ella adoptats. Abonament de les quantitats actualitzades que corresponguen als socis i condemnara a la cooperativa al pagament de les costes causades. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2010-04-20 Dret M. Pilar Rodríguez Campo, Ana Yolanda Sánchez Hernández, F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·licitud de pagament de 34.118,12 € per liquidacions pendents de la campanya 2008/2009; Condemnar a la cooperativa pagament de 9.488,82 € i 47.813,51 € en concepte de pèrdues imputades per les campanyes 2004/2005 i 2007/2008 Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2010-03-15 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de reintegració de les aportacions socials dels demandants, pagar els interessos legals, incrementats en tres punts, des del moment en què es va acceptar la baixa fins que es realitze el pagament, i el pagament de les costes. (17.104,20 € M.S.D., 10.124,90 € A.B.V., 6.389,50 € A.F.B. i 4.325, 20 € T.T.O) Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2010-01-18 Dret Vicent Xelvi Clar Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud declarar nul l'acord consell rector de la Cooperativa demandada de 13/01/2009 i ratificat per un altre acord del consell rector de 19/01/2009, que va desestimar la pretensió d'aquell d'entrar a formar part dels candidats a cobrir els llocs vacants del consell rector de l'entitat en les eleccions del 20/02/2009 Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2009-10-13 Dret F. Javier Quiles Bodí Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud per a exigir a les demandades a efectuar dació de comptes respecte a la situació econòmica de la cooperativa, mitjançant formalització d'una auditoria per auditor nomenat a aquest efecte, i "designat per FOCOOP" amb la finalitat de conéixer la situació real i comptable de l'empreses, i exigir a la Presidenta de la cooperativa la convocatòria d'Assemblea General Extraordinària, amb els punts de l'Ordre del dia que consten en l'escrit aclaridor presentat amb data 13/05/2009, i condemna en costa a les demandades. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2009-09-23 Dret Pilar Rodríguez Campo, Enrique Maseres Cabrera, Ignacio Lopez-Lapuente Ferraz Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de la totalitat dels acords adoptats per la Junta General extraordinària del 03/10/2008, per acceptar-se persones admeses a l'Assemblea que no van acreditar suficient la representació del soci, per ser nul el vot emés en tots els punts de l'ordre del dia en què va participar el President, per considerar que no consta que el representant de la Cooperativa votara. Es declaren nuls els acords relatius a la proposta de distribució i repartiment de la Reserva Voluntària creada en l'Assemblea del 21/12/2007; Es declare anul·lables els acords adoptats per junta general extraordinaria del 03/10/2008, i es declaren a més anul·lables els següents acords: Fixació del número i nomenament de liquidadors; Concessió de facultats per a executar els acords (aprovats en Assemblea de 03/10/2008), i les actuacions que es deriven o porten causa d'aquests. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2009-09-06 Dret Ana Yolanda Sánchez Hernández Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'abonament de 32.377,75 € més la quantitats diàries d'inactivitat de la Cooperativa en la resolució del problema en els quals concórrega la inactivitat del sol·licitant, en concepte de danys i perjudicis. El demandant va ser denunciat per realitzar l'activitat de transport de mercaderies en vehicle pesant sense autorització i que el citat vehicle manca de targeta de transport, quedant immobilitzat amb la càrrega de formigó, reclamant el valor del camió, el de les reparacions i inversions del camió i les quantitats diàries d'inactivitat. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2009-07-30 Dret F. Javier Quiles Bodí Serveis Impugnació d'acords socials Es denuncia la vulneració de determinats articles legals i estaturis en el celebració de la assemblea general de 06/10/2008, sol·licitant el cessament de funcions de President i Secretari de l'assemblea general. Sol·liciten el cessament o revocació de President i Secretari com a càrrecs orgànic del consell rector. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2009-07-27 Dret Agustín Ferrer Olaso Treball associat Altres assumptes Sol·licitud de nul·litat del procediment sancionador, impugnant l'acord de l'Assemblea General de la cooperativa, i al·legant subsidiàriament la infracció del principi de proporcionalitat. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2009-01-29 Equitat M. Carmen Pastor Sempere Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de liquidació d'aportacions, motivades per baixa justificada per jubilació. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2008-12-29 Dret Pilar Rodríguez Campo Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'acord de revocació dels membres del consell rector, així com l'acord pel qual es renovava el nomenament de la totalitat dels seus membres, en acord de assemblea general del 29/10/2007 Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2008-11-13 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud per a declarar l'existència d'un deute de 50.596,40 € per les factures aportades juntament amb l'escrit de la demanda. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2008-11-11 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitud d'impugnació de la baixa societària i la seua qualificació, sol·licitant dictar Laude que declare la nul·litat de l'acord de la comissió de Recursos i subsidiàriament es declare la qualificació de la baixa del demandant com justificada i la no deducció del 20% de l'import liquidat de les aportacions obligatòries a capital social. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-09-18 Dret Braulio J. Castillo García Agroalimentària Qualificació de la baixa Sol·licitar la qualificació de la baixa com justificada, així com les conseqüències econòmiques derivades de tal qualificació. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-09-10 Dret Pascual Romero Martínez Treball associat Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'acord de la assemblea general extraordinària de 10/10/2007 en què es va acordar procedir a la reducció del capital social mínim estatutari, així com la cancel·lació en el Registre de Cooperatives del seient relatiu a aquest acord. Reconéixer el dret del demandant a ser baixa com a associat. Reembossament de les aportacions voluntàries efectuades pel demandant. Més de 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2008-07-29 Dret María José Senent Vidal Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'anul·lació de l'acord del consell rector pel qual es denega la comercialització de la fruita procedent d'unes finques de nova adquisició per part del soci, i anul·lació de l'acord de ratificació de l'acord de Consell per part de l'Assemblea General de 11/06/2006. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2008-07-10 Dret Agustín Ferrer Olaso Transports Altres assumptes Sol·licitud de condemna de la cooperativa demandada per a la nul·litat de l'expedient sancionador d'expulsió i subsidiària per al cas que s'acorde nul·litat de l'expedient el dret a reintegrament actualitzat de les quantitats que corresponguen en funció del patrimoni actual de la cooperativa. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-07-03 Dret Octavio Hermoso Pérez Agroalimentària Impugnació d'acords socials Declaració de nul·litat de tots els acords adoptats en la assemblea genral del 07/07/2007. Subsidiàriament declarar nul·litat de l'acord adoptat en la mateixa assemblea general de renovació dels càrrecs del consell rector o en tot cas la seua anul·labilitat. Cancel·lació de la inscripció en el Registre de cooperatives referent a l'acord esmentat. Requerir la convocatòria d'una nova assemblea general per a la renovació de càrrecs. Declaració de nul·litat de l'acord adoptat en assemblea general de 15/12/2007 consistent en aprovació de comptes anuals de l'exercici 2006/2007. Acordar la cancel·lació de la inscripció en el Registre de cooperatives de l'acord i del seient relatiu al depòsit de comptes de l'aquest exercici. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2008-06-24 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Impugnació d'acords socials Impugnar els acords socials del consell rector de 16/03/2006 i de 27/03/2006, que anul·lava i desestimava la candidatura de la demandant a les eleccions per a la renovació del consell rector, per estimar que es va vulnerar el dret a elegir i ser triada per als càrrecs socials, amb discriminació per raó de sexe. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-06-24 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud impugnar acords socials del consell rector del 16/03/2006 i de 27/03/2006, confirmatori de l'anterior, pels quals s'anul·lava i desestimava, respectivament, la candidatura de la sòcia demandant a les eleccions per a la renovació del consell rector, a celebrar per la assemblea general de 30/03/2006, així com de l'acord social pres el 30/03/2006 per la assemblea general d'elecció del assemblea general de la Cooperativa, per estimar que va ser vulnerat el seu dret a elegir i ser triada per als càrrecs socials, amb discriminació per raó de sexe. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-05-29 Dret Vicent Xelvi Clar Transports Qualificació de la baixa Sol·licitud d'impugnació de l'acord social d'expulsió, de consell rector de 17/07/2007 i ratificat per assemblea general el 19/12/2007. No sol·licita la imposició de costes a la demandada. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2008-05-09 Dret Ignacio López-Lapuente Ferraz Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Quantificar la liquidació de la baixa dels socis demandants conforme al balanç de l'exercici social 2004/2005; No realitzar descompte de quantitat per aportació a fons operatius dels imports de les liquidacions realitzades; En el cas d'haver de descomptar quantitats econòmiques, que es deduïsquen en els imports corresponents, i que no es produïsca un doble descompte per aportació a fons operatius campanya 04/05. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2008-04-25 Dret Octavio Hermoso Pérez Transports Altres assumptes Reclamació de quantitats degudes en concepte de salaris, increments posteriors i participació en beneficis anuals. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2008-04-08 Dret Pilar Rodríguez Campo Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de la convocatòria i de l'assemblea de la secció hortofructícola de la cooperativa, de data 02/08/2006 i dels acords adoptats en aquesta. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2008-03-03 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Altres assumptes Contra els membres del consell rector cessants Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2007-12-05 Dret Agustín Ferrer Olaso Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'Assemblea General de 29/05/2006; Impugnació dels acords adoptats en aquesta assemblea, especialment l'acord adoptat per consell rector de 30/03/2006 en el expedient sancionador enfront de A.R.P., S.L.; Dirimir possibles responsabilitats incorregudes pels membres del consell rector Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2007-11-14 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·licitud d'esmena de la liquidació de la campanya 2004/2005 i sol·licitar la transferència de 3.440,45 € corresponents a la diferència pagada per l'asseguradora en concepte de sinistre total. Entre 3.000 i 10.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2007-06-11 Dret Enrique Maseres Cabrera Agroalimentària Qualificació de la baixa Demanda de soci a la cooperativa per la qualificació de la baixa del soci (no justificada), i la liquidació negativa practicada al soci. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2007-05-25 Dret Pilar Rodríguez Campo Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Sol·liciten condemna a la cooperativa a l'abonament de 3.542,77 €, considerats pendents de liquidació per l'aportació del raïm durant la campanya 2002/2003, en haver sigut efectuat el pagament parcial sobre la base d'un acord nul de la Cooperativa, més els interessos legals d'aquesta quantitat, pagament de costes i despeses de procediment. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2007-04-10 Dret Alberto Cárdaba Pérez Treball associat Qualificació de la baixa Sol·licitud de nul·litat de Ple Dret de l'Assemblea General de 18/05/2005 on es qualificava la baixa del soci com no justificada i a la liquidació de les quantitats en funció del tancament de l'exercici, i que es designe un auditor o perit especialista en la matèria per a valorar la liquidació que correspon al demandant. Indeterminada Acord entre les parts veure PDF
2007-02-07 Dret Joaquín Remolar Vicent Serveis Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud devolució de l'aportació inicial realitzada per 251,73 €, i la devolució de les quotes aportades des de setembre de 2002 (data en què va ser baixa la sòcia) fins a febrer de 2004, per import de 668 €). La sòcia va ser baixa laboral per incapacitat laboral transitòria al setembre de 2002 i la mateixa va esdevindre en Incapacitat Permanent per a tota mena de treball al febrer de 2004. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2006-10-30 Equitat Pascual Romero Martínez Serveis Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnació de l'acord de l'assemblea general de 24/09/2005, que sol·licitava la baixa voluntària i justificada, amb efectes des del 08/07/2005 i el reembossament d'aportacions. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2006-09-22 Dret Carmen Bellot Cases Transports Altres assumptes Demanda del soci a la cooperativa sol·licitant l'abonament del lucre cessant derivat de la paralització del camió des de la data del seu depòsit en el Port de Melilla fins a la data del laude arbitral. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2006-06-14 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnació de l'acord social d'expulsió de la cooperativa demandant, pres pel C.R. el 16/03/2004 i ratificat per l'Assemblea General el 30/06/2005, amb imposició de costos a la demandada. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2006-04-07 Dret Pascual Romero Martínez Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud del soci del reembossament del valor de les aportacions obligatòries i voluntàries, a més d'una indemnització en les quantitats satisfetes en paga de les quotes de lísing del camió i semiremolc, així com la quantia que es determine. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2006-02-16 Dret F. Javier Quiles Bodí Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud del dret a la devolució de les aportacions obligatòries al capital social, així com la part proporcional de les reserves voluntàries, que considera repartibles, i igualment, la part dels beneficis corresponents a l'exercici 2001. Més de 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2006-02-14 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'impugnació dels acords socials presos per l'Assemblea General de 23/12/2003, amb imposició de costes a la demandada. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2006-01-10 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud d'anul·lació de l'acord de l'Assemblea General Extraordinària del 04/04/2003, per entendre que la decisió de restar un 30% al preu de liquidació de la collita, ha sigut adaptada contravenint normes legals imperatives. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2006-01-04 Dret Victor Manuel Machí Felici Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada La demandant presenta demanda contra la Cooperativa, impugnant l'expulsió de la qual va ser objecte, i en reclamació dels danys i perjudicis patits a conseqüència de la pèrdua de l'aportació de collita d'oliva i garrofa i les corresponents Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2005-12-03 Dret Octavio Hermoso Pérez Agroalimentària Impugnació d'acords socials Demanda soci a cooperativa, sol·licitant la nul·litat d'acords adoptats en l'assemblea general celebrada el 17/01/2004 per vulnerar el que es disposa en la Llei Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2005-09-20 Dret Vicent Xelvi Clar Transports Impugnació d'acords socials Sol·licitud de nul·litat de l'assemblea extraordinària del 01/12/2003, nul·litat de l'assemblea extraordinària del 11/12/2003, anul·lació de l'assemblea del 03/02/2004, anul·lació del Consell Rector i de tots els actes i acords presos des del 01/12/2003. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2004-07-01 Dret Pascual Romero Martínez Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de devolució de l'aportació íntegra o subsidiàriament, una reducció menor del 30% acordada pel consell rector el 13/04/2000, amb exprés requeriment a la cooperativa perquè li abone la quantitat mínima a què es va comprometre en l'acte de conciliació (2.103,54 €) Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2004-04-30 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de declaració de nul·litat de l'Assemblea General celebrada per la cooperativa el 25/07/2003 Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2003-12-03 Dret Carmen Bellot Cases Transports Liquidació per baixa o expulsió Demanda de soci a la cooperativa per estar pendent el reembossament de les aportacions al capital després de ser baixa els anys 1992 i 1992. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2003-12-03 Dret F. Javier Quiles Bodí Transports Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de devolució d'aportacions per baixa del soci. Indeterminada Desestimació de la demanda veure PDF
2003-10-04 Equitat F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació de l'activitat cooperativizada Exigència d'unes diferències econòmiques, a conseqüència de diferències entre el “mostreig” de la collita aportada pel soci a la cooperativa, i la liquidació final de la campanya cítrics 1997-1998. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2003-09-23 Dret Carmen Bellot Cases Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de baixa de soci i canvi de la titularitat del camió que figurava a nom de la cooperativa, més indemnització per danys i perjudicis. Indeterminada Estimació de la demanda veure PDF
2003-06-30 Dret Pascual Romero Martínez Habitatges Liquidació per baixa o expulsió El soci s'oposa a la liquidació de les seues aportacions a capital i a les conseqüències econòmiques de la seua baixa per no considerar-les ajustades a dret. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF
2003-06-23 Equitat Pascual Romero Martínez Treball associat Impugnació d'acords socials Nul·litat d'acords de l'assemblea general per ser contrari a la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2003-06-17 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud perquè es declaren nuls els acords de l'Assemblea General de 02/10/2000, concretament: Elecció per a la renovació del Consell Rector; Acord de finançament voluntari de la cooperativa; sol·licitud per a la incorporació com a soci de dos entitats. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2003-06-17 Dret Pascual Romero Martínez Treball associat Liquidació per baixa o expulsió Sol·licitud de la devolució de les aportacions obligatòries realitzades per a la construcció del Residencial, amb l'increment de l'IPC des de 1982 més interessos. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2003-06-03 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Impugnació d'acords socials Sol·licitud de declaració de nul·litat dels acords de consell rector, el primer, pel qual "es deixava sense efecte l'acord d'ingrés com a soci del demandant, no reconeixent-li tal condició", i el segon, "pel que s'acordava anul·lar el nomenament" Més de 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2003-05-08 Dret Pascual Romero Martínez Agroalimentària Qualificació de la baixa Controvèrsia en la liquidació de les aportacions socials, i anul·lació de l'acte d'expulsió i sanció imposada. Sense reclamació de quantitat Estimació de la demanda veure PDF
2003-04-28 Equitat Pascual Romero Martínez Agroalimentària Altres assumptes Remissió genèrica a la documentació que obra en l'expedient de Conciliació CVC/18-C, sense majors concrecions respecte al contingut de la pretensió. Sense reclamació de quantitat Desestimació de la demanda veure PDF
2003-04-16 Equitat Pascual Romero Martínez Agroalimentària Impugnació d'acords socials Impugnació procés electoral Sense reclamació de quantitat Estimació parcial de la demanda veure PDF
2003-03-11 Dret F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Altres assumptes Demanda de la cooperativa al soci perquè es declaren les sancions imposades al soci. Entre 3.000 i 10.000 € Estimació de la demanda veure PDF
2002-12-16 Equitat F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió La demandant centra la seua reclamació en la qüestió referida a les conseqüències econòmiques de la seua baixa voluntària com a sòcia, no quant a la qualificació de la baixa, sinó quant a la indemnització que per danys i perjudicis que li imposa la cooperativa i descompta de la liquidació de la seua capital social. Menys de 3.000 € Desestimació de la demanda veure PDF
2002-12-16 Equitat F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Actualització d'aportacions socials dels socis demandants en el moment de la liquidació, a conseqüència de la baixa voluntària. Revisió del "aferrás" a la vista de les actes notarials alçades pels demandants. Menys de 3.000 € Estimació parcial de la demanda veure PDF
2002-12-16 Equitat F. Javier Quiles Bodí Agroalimentària Liquidació per baixa o expulsió Revisió liquidació campanya agrícola. Devolució d'aportacions i devolució de sanció. Indeterminada Estimació parcial de la demanda veure PDF

Els laudes publicats en aquesta pàgina (pdf) han sigut anonimitzats en compliment de la legislació sobre protecció de dades.