Cargando...
 
 

Conciliació

La conciliació és un procediment en el qual les parts en conflicte arriben, elles mateixes, a la solució del conflicte, però hi ha una tercera persona, la imparcialitat de la qual està garantida, que els presta assistència en el seu intent per arribar a un acord amistós.

La persona que exerceix la conciliació no està facultada per a imposar a les parts un acord o solució de la controvèrsia. No obstant això, sí que pot formular una proposta d'acord, fonamentada en la seua opinió experta, per al cas que les parts no l'aconseguisquen per si soles. Esta proposta d'acord no tindrà caràcter vinculant, excepte siga acceptada per totes les parts.

Després de la conciliació, podrà instar-se un arbitratge per procediment abreujat en el qual la persona que arbitre dictarà laude segons els termes de l'acord de conciliació.

La conciliació no podrà dur-se a terme sobre matèria concursal ni quan la controvèrsia siga objecte d'un procés judicial, llevat que les parts acorden la suspensió del mateix per a intentar la conciliació. Tampoc podrà desenvolupar-se quan hi haja un procediment arbitral o de mediació sobre la mateixa controvèrsia.

Com s’inicia
  • Per comú acord de les parts o per iniciativa d'una d'elles amb adhesió de les altres en el termini de 15 dies.
  • No és necessària assistència lletrada.
  • S'exigeix un depòsit de 100 euros.